Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett uppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

 1. Redovisning: 1 april 2022

  HaV ska samordna berörda svenska myndigheters genomförande av HELCOM:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) och OSPAR:s miljöstrategi för Nordostatlanten (NEAES) som planeras att antas 2021.

 2. Redovisning: 31 mars 2024

  HaV ska genomföra de förslag som myndigheten redovisade till regeringen med anledning av uppdraget att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskydligheten efterlevs (N2019/02391/FJR).

 3. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön (SD 27 samt 29).

 4. Redovisning: 31 december 2021

  HaV ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm +50, som äger rum år 2022.

 5. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och därtill knutna handlingsplaner.

 6. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2020. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning.

 7. Redovisning: 31 mars 2022

  HaV ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till HaV:s disposition har använts för 2020.

 8. Redovisning: 31 oktober 2021

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till ett projekt avsett att bedrivas av Internationella havsforskningsrådet (ICES).

 9. Redovisning: 31 mars 2022

  Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

 10. Redovisning: 31 december 2021

  Myndigheten ska samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES).

 11. Redovisning: 5 januari 2023

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

 12. Redovisning: 6 maj 2022

  Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser för att nå miljömålen.