Hitta på sidan

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett regeringsuppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

 1. Redovisning: 30 september 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i Statskontorets rapport, analysera och genomföra förbättringar i spårbarhetssystemet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

 2. Redovisning: 15 oktober 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska analysera och vid behov föreslå hur en bättre uppföljning och större effektivitet kan uppnås i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen.

 3. Redovisning: 1 december 2023

  Regeringen har gett i uppdrag åt HaV att göra en översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten. Uppdraget har kopplingar till Sveriges el- och livsmedelsförsörjning

 4. Redovisning: 1 december 2023

  Regeringen har gett i uppdrag åt HaV att tillsammans med Svenska kraftnät och Statens energimyndighet följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

 5. Redovisning: 30 december 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska efter dialog med berörda myndigheter utreda hur beståndsuppskattningar kan utvecklas för att möjliggöra nyetableringar av ett konkurrenskraftigt småskaligt fiske i våra insjöar och längs våra kuster.

 6. Redovisning: 31 december 2023

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, som samordnade myndighet, att tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

 7. Redovisning: 31 januari 2024

  Regeringen uppdrar Havs- och vattemyndigheten att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 15 februari 2021 genom SWD(2021) 24 final, nedan kallad Östersjöstrategin.

 8. Redovisning: 31 mars 2024

  HaV ska genomföra de förslag som myndigheten redovisade till regeringen med anledning av uppdraget att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskyldigheten efterlevs (N2019/02391/FJR).

 9. Redovisning: 1 april 2024

  Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur ett system med överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske) bör utformas.

 10. Redovisning: 30 november 2024

  Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv.

 11. Redovisning: 31 december 2024

  Regeringen uppdrar följande åt: Statens energimyndighet Affärsverket svenska kraftnät Försvarsmakten Havs-och vattenmyndigheten Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning.

 12. Redovisning: 1 februari 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra städinsatser för att samla in historiskt uttjänta och förlorade fiskeredskap och främja insamling och återvinning av fritidsbåtar.

 13. Redovisning: 31 december 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska vid behov ge stöd åt Statens jordbruksverk i att utveckla BAT/BET (bästa möjliga teknik/bästa miljöpraxis) för att minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser inom Helcomarbetet.

 14. Redovisning: 6 maj 2026

  Uppdatering av uppdraget 2022: Miljömålsrådet får förlängt uppdrag och Sametinget blir ny medlem.

 15. Redovisning: 30 april 2027

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt propjekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön.

 16. Redovisning: 31 december 2030

  Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråd med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i flera marina skyddade områden.