Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett uppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

 1. Redovisning: 30 november 2024

  Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv.

 2. Redovisning: 30 november 2022

  Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras.

 3. Redovisning: 28 februari 2023

  I kunskapssammanställningen ska vindkraftens teknikutveckling beaktas och även olika typer av vindkraftsanläggningar, inklusive anläggningar med fasta eller flytande fundament samt de möjligheter som naturbaserade lösningar kan bidra med.

 4. Redovisning: 31 december 2024

  Regeringen uppdrar följande åt: Statens energimyndighet Affärsverket svenska kraftnät Försvarsmakten Havs-och vattenmyndigheten Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning.

 5. Redovisning: 16 januari 2023

  Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124).

 6. Redovisning: 30 september 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i Statskontorets rapport, analysera och genomföra förbättringar i spårbarhetssystemet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

 7. Redovisning: 1 februari 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra städinsatser för att samla in historiskt uttjänta och förlorade fiskeredskap och återvinna dessa i linje med omställningen till en cirkulär och giftfri ekonomi.

 8. Redovisning: 31 januari 2023

  Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla tillsynsvägledningen till länsstyrelserna i fråga om tillsyn av verksamheter med vattenuttag.

 9. Redovisning: 31 december 2025

  Havs- och vattenmyndigheten ska vid behov ge stöd åt Statens jordbruksverk i att utveckla BAT/BET (bästa möjliga teknik/bästa miljöpraxis) för att minska utsläppen av ammoniak och växthusgaser inom Helcomarbetet.

 10. Redovisning: 31 januari 2024

  Regeringen uppdrar Havs- och vattemyndigheten att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 15 februari 2021 genom SWD(2021) 24 final, nedan kallad Östersjöstrategin.

 11. Redovisning: 30 juni 2022

  Regeringen ger Transportstyrelsen och HaV i uppdrag att tillsammans komplettera sin redovisning av underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar från fartyg.

 12. Redovisning: 1 juni 2022

  Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

 13. Redovisning: 28 maj 2030

  Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråde med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i fyra områden.

 14. Redovisning: 1 april 2023

  HaV ska samordna berörda svenska myndigheters genomförande av HELCOM:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) och OSPAR:s miljöstrategi för Nordostatlanten (NEAES) som planeras att antas 2021.

 15. Redovisning: 31 mars 2024

  HaV ska genomföra de förslag som myndigheten redovisade till regeringen med anledning av uppdraget att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskydligheten efterlevs (N2019/02391/FJR).

 16. Redovisning: 31 december 2022

  HaV ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm +50, som äger rum år 2022.

 17. Redovisning: 31 december 2023

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, som samordnade myndighet, att tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i enlighet med detta uppdrag i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

 18. Redovisning: 31 december 2022

  Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

 19. Redovisning: 5 januari 2023

  Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

 20. Redovisning: 6 maj 2026

  Uppdatering av uppdraget 2022: Miljömålsrådet får förlängt uppdrag och Sametinget blir ny medlem.