Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)

Hitta på sidan

Vi ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla sjöar och vattendrag som saknar formellt skydd.

I uppdraget ingår att analysera behovet av en kompletterande kartläggning av okända värdefulla sjöar och vattendrag. Myndigheten ska även komplettera underlaget med tillhörande information om varför områdena är utpekade som värdefulla, samt vad som utgör bevarandevärdena och de bäst beaktas från natur, kultur och/eller fisk/fiskperspektivet.

Vi ska använda resultatet för att revidera den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer, som därefter ska antas av myndigheterna.

Uppdraget kommer genomföras i projektform med deltagare från HaV, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna (naturvård, fisk/fiskevård samt kulturmiljövård).

Följande frågor och uppgifter behöver lösas och redovisas till regeringen:

 1. Geografisk fördelning av kända särskilt värdefulla sjöar och vattendrag som har respektive saknar långsiktigt skydd
 2. Behov av en kompletterande kartläggning av idag okända sjöar och vattendrag som har värden som motsvarar de nationellt särskilt värdefulla
 3. Komplettering av underlag som tydliggör varför sjöar och vattendrag pekats ut som värdefulla
 4. Komplettering av bevarandevärden för utpekade värdefulla sjöar och vattendrag
 5. Komplettering av underlagen om hur värdefulla sjöar och vattendrag bäst beaktas utifrån sina natur-, kultur- och/eller fisk/fiskevärden
 6. Revidering av den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Arbetet genomförs med stöd av underlag som samlas in från länsstyrelserna efter en omvärldsanalys av förändringar i internationella och nationella mål, arbetssätt och prioriteringar inom natur-, fisk/fiske- och kulturvårdsarbetet samt styrmedel.

Metoder som kommer att användas omfattar:

 • inhämtande av underlag i form av kompletterande objektsvisa beskrivningar från länsstyrelserna (enkät)
 • spatiala analyser (GIS) av inhämtat material
 • komplettering av attributdata för befintliga värdefulla vatten.

Följande avgränsningar gäller för uppdraget:

 • Uppdraget omfattar en revision av den nationella strategin från 2007, inte framtagande av en ny strategi.
 • Uppdraget omfattar inte utpekande av nya nationellt särskilt värdefulla områden utan endast komplettering av tidigare utpekade objekt.
 • Inhämtande och komplettering av underlag omfattar objekt som i enlighet med den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur och kulturmiljöer är utpekade som nationellt särskilt värdefulla med avseende på natur- (537 områden), fisk- (270 områden) och kulturmiljösynpunkt (426 områden) samt ej tidigare utpekade områden med värden som svarar mot kraven för nationellt särskilt värdefulla vatten i den nationella strategin.

Redovisning

Redovisning lämnades den 30 november 2017 till Miljö- och energidepartementet.

Publicerad: 2017-02-06
Uppdaterad: 2018-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion