Hitta på sidan

Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Regeringen uppdrar åt Boverket, Fortifikationsverket, Havs-
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Syftet är att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt
förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen och att därigenom skapa bättre
förutsättningar att tillvarata den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle.

Strategierna ska belysa hur myndigheternas arbete med befintliga uppgifter även bidrar till relevanta nationella kulturmiljömål. Uppdraget ska genomföras inom ramen för myndigheternas befintliga uppgifter,
resurser och verksamheter.

Av strategierna ska framgå:

 • Vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten
  som berörs
 • Hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet
  ska utformsas och utvecklas
 • Hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden
  som myndigheten verkar inom
 • Det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs
  för ett effektivt kulturmiljöarbete
 • Hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom
  befintliga fora för att nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor

Redovisning

Publicerad: 2017-07-04
Uppdaterad: 2018-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion