Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom
miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.

Vi ska:

  1. göra en översyn av befintliga indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen, bedöma indikatorernas relevans och träffsäkerhet samt identifiera eventuella brister utifrån miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.
  2. ta fram förslag till en begränsad uppsättning indikatorer som möjliggör en kostnadseffektiv och heltäckande uppföljning av steg på vägen mot att nå miljökvalitetsmålen och Generationsmålet. Indikatorerna ska vara enkla att kommunicera och tillämpliga för relevanta delar av hållbarhetsmålen.

Förslag till nya eller omarbetade indikatorer ska utgå från befintlig och tillgänglig data. Om det krävs att ny data ska inhämtas ska detta motiveras och konsekvenser ska analyseras. Förslagen ska utformas med beaktande av att det ska vara möjligt att använda indikatorerna för en samlad uppföljning av Sveriges åtaganden enligt Agenda 2030.

Uppdraget bör ta sin utgångspunkt i den kartläggning av hur mål och delmål i Agenda 2030 förhåller sig till miljökvalitetsmålen och Generationsmålet som regeringen beslutade om 7 april 2016 (dnr Fi2016/01355/SFÖ).

HaV ansvarar för indikatorerna för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vatten drag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Naturvårdsverket ska vägleda och samordna myndigheterna i arbetet och ansvara för att sammanställa redovisningen. Uppdraget ska genomföras i dialog med Statistiska centralbyrån.

Redovisning

Publicerad: 2016-09-29
Uppdaterad: 2017-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion