Uppdrag att föreslå förbättringar i rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (2021)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Regeringens beslut

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur genomförandet i svensk rätt av artikel 12.4 i rådets direktiv 92/ 4 3 /EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter kan förbättras när det gäller kravet på att införa ett system för övervakning av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som anges i bilaga 4 a till direktivet vid fiske.

Havs-och vattenmyndigheten ska lämna nödvändiga författningsförslag för ett fullständigt genomförande av artikeln i det angivna avseendet. Havs-och vattenmyndigheten ska vid behov även föreslå uppdrag och andra åtgärder som behövs för att underlätta att införa det förbättrade övervakningssystemet. I uppdraget ingår även att lämna en konsekvensutredning som ska utformas i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Havs-och vattenmyndigheten ska senast den 1 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Redovisning

Myndigheten redovisar härmed uppdraget. Redovisningen innehåller information om uppdraget och avgränsningar, de utgångspunkter som legat till grund för genomförandet, hänvisningar till tidigare relevanta uppdrag, samt förslag till möjligt införlivande av art-och habitatdirektivets artikel 12.4 i svensk lag och en konsekvensbeskrivning av redovisat förslag. Vidare innehåller redovisningen även en kort genomgång av andra eventuella åtgärder som kan underlätta införandet av ett utökat övervakningsprogram.

Havs-och vattenmyndigheten redovisar förslag till ny lag för datainsamling med kamerasystem vid fiske. Myndigheten lämnar två olika förslag vad gäller lagens räckvidd. Det ena förslaget innebär ett snävare tillämpningsområde och tydliggör att lagen omfattar krav på övervakning som föreskrivs enligt 8 kap. 17 a § och vad som i övrigt krävs inom den gemensamma fiskeripolitiken. Det andra omfattar även övriga skyldigheter enligt Europeiska unionens miljölagstiftning.

Myndigheten konstaterar att det finns behov av fortsatt utredning av flera aspekter av den föreslagna övervakningen. Det finns en stor kommunikativ utmaning eftersom det inom uppdrag relaterade till fiskerikontrollen har konstaterats vissa svårigheter relaterat till frivillig övervakning. Den kommunikativa utmaningen grundar sig i att myndigheten kommer att använda kamerasystem ombord på fiskefartyg av olika skäl, miljöövervakning respektive fiskerikontroll, med olika bakomliggande rättsliga krav samt olika förutsättningar vad gäller kostnader som den implementerade informationsinsamlingen medför. Det finns ett flertal uppdrag rörande övervakning och kontroll av både bifångst och fiskerirelaterad datainsamling där både tekniker och kommunikation med berörda parter kan koordineras. Om författningsförslagen antas kommer det medföra att ansvarig myndighet får ökade kostnader, då sådant som exempelvis datahantering och filmtolkning behöver finansieras.

Publicerad: 2022-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion