Selektivt fiske

Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med en projektplan för arbetet med utveckling av selektivt fiske i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken.

Projektplanen ska innehålla en redogörelse för hur myndigheten avser att bedriva arbetet samt myndighetens förslag till prioriteringar. Planen ska därutöver innehålla en redogörelse för hur samverkan med fiskerinäringen och Sveriges lantbruksuniversitet ska ske inom ramen för projektet. Möjligheter till medfinansiering från den kommande havs- och fiskeriprogrammet bör identifieras.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Landsbygdsdepartementet den 15 februari 2014. Här kan du ta del av projektplanen Word, 244 kB..

Sammanfattning av redovisning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för en satsning att stimulera utvecklingen av selektivt fiske och underlätta för yrkesfisket att uppnå kraven som ställs i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Oönskade fångster och utkast av fisk motverkar långsiktigt hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna och påverkar fiskets ekonomiska bärkraft. Ett av huvuddragen i den nya gemensamma fiskeripolitiken är därför ett gradvis införande av en skyldighet att landa alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar. Fiskare kommer att vara tvungna att landa alla kommersiella arter som de fångar, och fisk under minimimåttet ska inte få säljas som livsmedel. Medlemsstaterna inom EU ska se till att deras fiskefartyg är utrustade för dokumentation av allt fiske så att man kan övervaka att de fullgör skyldigheten att landa alla fångster. Ett av syftena med detta är också att få fram tillförlitliga data om fiskbestånd.  Landningsskyldigheten är inte ett mål i sig utan skall vara ett incitament för fiskare att undvika oönskade fångster med hjälp av bland annat tekniska lösningar som mer selektivt fiske.

Havs- och vattenmyndigheten tillsätter en styrgrupp med strategiskt ansvar för frågan om selektivt fiske och en arbetsgrupp där Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och näringen samverkar och ansvarar för framtagandet och genomförandet av prioriterade projekt.

Från den 8 april tar SLUs sekretariat för selektivt fiske emot intresseanmälningar kring selektivt fiske. Läs mer här

Arbetsgruppen får i uppdrag att inkomma till styrgruppen med en lista med projekt under kvartal 2.

HaV meddelar arbetsgruppen sitt beslut om beviljande under kvartal 2.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2014-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion