Organisation för god datatillgänglighet inom vattenanknuten recipientkontroll(2016)

Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.

Detta regeringsuppdrag är en fortsättning på vårt tidigare uppdrag om vattenanknuten recipientkontroll.

Mål för uppdraget

Uppdraget innebär bland annat att vi arbetar fram

  1. ett förslag som ska visa vilka samverkansformer som kan fungera mellan olika aktörer för att tillgodose god datatillgänglighet 
  2.  ansvarsfördelning mellan aktörerna
  3. utvecklingsmöjligheter
  4. en bristanalys för de aktörer som omfattas av datahanteringen
  5. förslag till finansiering av dataförvaltningen.

Omfattning av uppdraget

Projektets uppdrag har utökats till att omfatta all recipientkontroll utförd av verksamhetsutövare och inte endast den samordnade recipientkontrollen. En anledning till detta är att olika aktörer använder begreppet samordnad recipientkontroll på olika sätt, vilket medför en risk att data inte omfattas av uppdraget endast på grund av hur undersökningarna benämnts.

Projektet avgränsas till att undersöka

  1. data från miljötillståndsmätningar av ytvatten och grundvatten framtagen inom recipientkontrollen och inte till exempel data om utsläppsmängder
  2. obearbetad information med tillhörande beskrivning (metadata), inte till exempel rapporter
  3. förutsättningarna som datavärdar och annan dataförvaltning har för att förvalta data som levereras till dem.

Det ingår inte i uppdraget att titta på krav som kan ställas på dataleveranser eller att vissa mätmetoder följs. Däremot kan projektet komma att peka på eventuella behov att utreda frågan om juridisk styrning gällande olika krav.

Samråd med andra myndigheter

Vi genomför uppdraget i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Jordbruksverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket och SMHI, Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.

Om du har synpunkter eller frågor kan du höra av dig till kontaktpersonerna här på sidan.

Redovisning

Publicerad: 2016-01-12
Uppdaterad: 2016-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion