Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

I regeringsuppdraget ingår att göra en bedömning av om det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden är ekologiskt representativt och sammanhängande samt funktionellt.

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en handlingsplan för hur etappmålet, inom miljömålssystemet, om tio procent marint områdesskydd kan nås till 2020 inom ramen för ett ekologiskt representativt och sammanhängande nätverk.

Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Riksantikvarieämbetet och Statens energimyndighet. Övriga myndigheter och organisationer som Havs- och vattenmyndigheten anser vara berörda ska ges tillfälle att lämna synpunkter.

Redovisning

Publicerad: 2015-02-23
Uppdaterad: 2016-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion