Agenda 2030 (2016)

Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

HaV ska bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

Vi ska:

  • bedöma på vilka mål och delmål i agendan som vår verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell nivå
  • beskriva vilka delar av vår verksamhet som avses, hur de bidrar till att agendans mål och delmål kan uppfyllas, samt en bedömning av om vår verksamhet på området är tillräcklig
  • bedöma om det, inom ramen för vårt ansvarsområde, finns behov av ytterligare åtgärder för att uppfylla agendans mål och delmål, på nationell nivå och för att bidra till att målen nås globalt, samt beskriva dessa åtgärder översiktligt
  • inom ramen för vårt ansvarsområde kartlägga hur mål och delmål i agendan förhåller sig till miljökvalitetsmålen och till generationsmålet,
  • vid behov bistå delegationen för Agenda 2030 (Fi 2016:01) i dess arbete med Sveriges genomförande av agenda 2030.

Arbetet ska i möjligaste mån utgå ifrån nationellt etablerade mål, strategier, styrnings- och uppföljningsprocesser och Sveriges åtaganden i enlighet med internationella konventioner.

Vi ska även ha ett jämställdhetsperspektiv i genomförandet.

Ytterligare 83 andra myndigheter, inklusive Länsstyrelserna, har fått motsvarande uppdrag att bidra med underlag till Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Redovisning

Publicerad: 2016-06-21
Uppdaterad: 2016-08-30
Sidansvarig: Webbredaktion