Klimattillflykter

Hitta på sidan

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. Klimattillflykter är ett begrepp för områden där arter i framtiden kan finnas kvar, trots ett förändrat klimat. Områdena bygger på framtidsscenarier, de är troliga men inte konstaterade.

Klimattillflykt

Begreppet klimattillflykt, eller klimatrefugie, kom till under HaV:s arbete med havsplanering. Havsplanerna ska vara vägledande för havets användning i framtiden och ska bland annat innehålla områden med ”särskild hänsyn till natur”.

Mindre påverkad av klimatförändringar

En klimattillflykt är en plats som är mindre påverkad av klimatförändringar än omkringliggande områden. Platsen skulle därför kunna fungera som tillflykt för olika arter, när deras övriga hemhabitat förändrats av klimatet.

Underlagsrapport för havsplaneringen

Under våren 2017 tog Göteborgs universitet fram rapporten ”Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar”. I den presenteras idén att vi genom havsplaneringen kan hitta och värna klimattillflykter. Under hösten samma år gav HaV därför ett konsultföretag i uppdrag att identifiera områden i Östersjön som kan bli viktiga framtida klimattillflykter.

Rapporten Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017 baseras på en jämförelse mellan vad olika arter tål och de förändringar i salthalt, temperatur och isutbredning som väntas i ett förändrat klimat. Den ger ingen heltäckande bild.

SMHI:s modeller ligger bakom beräkningarna över dessa förändrade förhållanden i Östersjön och de bygger i sin tur på klimatmodeller som tagits fram av den Internationella Klimatpanelen (IPCC).

Rapporten analyserar

Förväntade förändringar i

  • salthalt,
  • temperatur
  • och havsisens utbredning.

Förändringarnas förväntade effekt på arterna

I rapporten lyfts Hanöbukten och Midsjöbankarna söder om Gotland fram som möjliga klimattillflykter i Östersjön.

Klimatscenarier

De två klimatscenarierna som använts är baserade på IPCC:s specialrapport om olika utsläpps-scenarier, utarbetade för den fjärde utvärderingsrapporten från 2007. Av de olika scenarier som där presenteras har scenario A1B och A2 valts för att representera två möjliga utfall.

A1B innebär i korthet en framtida utveckling med sjunkande befolkningssiffror och en balans mellan fossila bränslen och miljövänlig teknologi samt en snabb ekonomisk tillväxt.

Utfall A2 innebär i korthet en mindre positiv utveckling mot en heterogen värld med ökande befolkningssiffror och en långsam och mer splittrad övergång mot miljövänlig teknologi.

Utifrån dessa scenarier har SMHI modellerat fram Östersjöns situation år 2099 med avsikt på bland annat salthalt, temperatur och istäcke.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion