Blåmussla

Hitta på sidan

Blåmusslan (Mytilus edulis) har en vidsträckt utbredning och förekommer i svenska kustvatten ända upp till Bottniska viken, där är den småväxt på grund av den låga salthalten.

Blåmussla. Illustration.

Illustration: Wilhelm Von Wright

Lek

Fortplantningen sker från tidigt på våren till hösten. Hanarna släpper ut sin mjölke och honorna producerar miljontals små ägg som släpps ut i vattnet där de befruktas. De befruktade äggen utvecklas efter ett par dagar till fritt simmande larver. Efter 2–3 veckor slår de sig ner på klippbottnar, stenar, pålar och tång där de förankrar sig och utvecklas till musslor.

Ålder och storlek

Blåmusslan blir könsmogen vid en ålder av cirka ett år. Maximal ålder är okänd. Maximal längd upp till tio cm.

Levnadssätt

Blåmusslor lever fastsittande på 0–10 meters djup och kan bilda stora bankar. De tål stora förändringar i temperatur och salthalt och lever av planktonorganismer. När vattnet passerar genom gälarna syresätts blodet Samtidigt filtreras plankton som förs fram till munnen genom flimmerrörelser på gälarna. En vuxen blåmussla kan filtrera upp till tre liter vatten i timmen.

Till skillnad från ostron är blåmusslor inte bundna till samma plats hela sitt liv. Ofta utsätts de för ofrivillig förflyttning när de slits loss från sina fästen av vågor, men de kan även på egen hand släppa fästet och låta sig transporteras till en ny plats. Yngre musslor kan med hjälp av foten på en minut tillryggalägga en sträcka som är upp till fyra gånger så lång som det egna skalet.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiske och odling av blåmusslor

Odling och fångst av blåmusslor i kommersiellt syfte får bara ske i kontrollerade produktionsområden och skörden måste levereras till anläggningar som är godkända av Livsmedelsverket.

För att fiska vilda blåmusslor med redskap som släpas efter fartyg krävs särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten.

För att plocka eller kratta blåmusslor för hand krävs inget tillstånd. Odling och fångst av vilda blåmusslor för försäljning kräver dessutom tillstånd från Länsstyrelsen.

Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län presenterar information om alggifter, bakterier och virus i blåmusslor från olika områden längst kusten.

Publicerad: 2017-01-04
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion