Restaurering i sjöar och vattendrag

Vi arbetar främst med att restaurera strömmande vatten. Konkret innebär det att bygga fiskvägar och öppna upp vattendragen för vattenlevande arter. Vi arbetar också med att lägga tillbaka grus, sten och block i vattendrag.

Öppna upp vattendrag och sjöar

En viktig åtgärd är att öppna upp vattendrag för att fisk och andra vattenlevande djur ska kunna vandra. Det vi arbetar med är:

 • Att helt öppna upp genom att ta bort dammen.
 • Att anlägga faunapassager förbi dammar och kraftverket.

Exempel på projekt

 • Grip on life - bevarande och utveckling av värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.
 • Hertingprojektet – ersätta damm med fiskväg i Falkenberg.
 • ReBorN – öppna vandringshinder i sex avrinningsområden i Norr- och Västerbottens län.
 • Remibar – skapa fria vattenvägar för vattenlevande djur i Norr- och Västerbottens län.
 • Säveåprojektet – anlägga fiskväg vid Hedeforsens kraftverk i Lerums kommun.

Återställa vattendrag

Nästan alla vattendrag i Sverige har under en tid använts för flottning av timmer. För att kunna frakta timret längs vattnet har man tagit bort block och stenar, rätat vattendraget eller byggt stenkistor för att stänga av sidogrenar.

Även inom jord- och skogsbruket har man rensat bort sten, grävt bort sediment och rätat vattendrag för att öka markavvattningen.

Allt detta leder till en mer homogen miljö. Det är viktigt att återskapa en mer mångsidig miljö för att gynna livet i vattendraget.

Exempel på projekt

Höjning och reglering av vattennivån i sjöar

Många sjöar sänktes mellan 1850 och 1950 då det skedde en stor förändring av landskapet i Sverige. På grund av svält i landet behövde man skapa mer jordbruksmark.

Det går att återskapa sjöar och våtmarker genom att höja vattennivån där de tidigare har sänkts. Det kan vara svårt eftersom de boende runt sjön har anpassat sig till den nya vattennivån. Exempelvis kan skog, åkermark och byggnader hamna under vatten.

Exempel på projekt

 • Hornborgarsjön – vattennivån har höjts vid den välkända fågelsjön i Västergötlands län.
 • Simsjön, Södertälje kommun – vattennivån har höjts och en fågelsjö har skapats.
 • Lilla Attsjön, Växjö kommun – ett byalag har tagit initiativet till att restaurera och höja vattennivån.
Poster. Exempel på arter som gynnasav faunapassager.

Klicka på bilden för att ladda hem en PDF.

Faunapassage

En faunapassage är en vattenväg som gör det möjligt för vandringsfisk som att ta sig förbi hinder. Den kan också fungera som livsmiljö för arter som trivs i strömmande vatten med stenig botten.

Exempel på arter som gynnas av faunapassager:

Exempel på projekt

 • Faunapassager i Svartån Pdf, 5.4 MB. - Dammen vid Turbinhuset har i mer än 100 år varit ett tidigt hinder för fiskar som vill ta sig uppför Svartån. Men nu kan asp och andra fiskar återigen passera.

Övergödning och försurning

Övergödning och försurning räknas inte som fysisk påverkan utan som påverkan av vattenkemin.

En relativt ny åtgärd för att motverka övergödning i sjöar är att ta bort näringsrikt sediment genom lågintensiv muddring. Detta har bland annat har gjorts i Barnarpasjön, Jönköpings kommun.

Rapport

Rapporten Fysisk restaurering av akvatiska miljöer – vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker har finansierats av HaV. Den är tänkt att fungera som kunskapskälla, idébank och inspiration om vad som kan genomföras för att återställa och förbättra de vatten som är negativt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Publicerad: 2017-03-03
Uppdaterad: 2019-04-16
Sidansvarig: Webbredaktion