Strategi för restaurering av sjöar och vattendrag

Hitta på sidan

HaV arbetar med att ta fram en strategi för restaurering av sjöar och vattendrag. Syftet med strategin är att ta fram nationella mål för restaurering i sötvattenmiljöer samt att föreslå ett nationellt ramverk för restaureringsåtgärder. Strategin ska bidra till samverkan och samarbete mellan myndigheter i Sverige.

Bakgrund

Arbetet med en limnisk restaureringsstrategi är ett initiativ från Havs- och vattenmyndigheten. Målsättningen är att strategin ska vara klar 2024. Tidsplanen är satt för att ligga i fas med inledande arbeten i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Behovet av en ny restaureringsstrategi har ytterligare förtydligats av EU:s nya strategi för biologisk mångfald och de krav och förväntningar som kommer på medlemsländerna för att leva upp till målsättningarna i biodiversitetsstrategin. Kopplat till biodiversitetsstrategins genomförande ska Sverige rapportera frivilliga åtaganden för restaurering.

EU:s strategi för biologisk mångfald

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen sin strategi för biologisk mångfald. Strategin ska fungera som en plan för att skydda och återställa biologisk mångfald i Europa till 2030, och innehåller särskilda åtgärder och åtaganden. Strategin är en del av den europeiska gröna given (”Green deal”), EU:s färdplan för klimat- och miljörelaterade utmaningar.

Som en del av strategin kommer kommissionen under 2022 föreslå juridiskt bindande krav på restaurering av ekosystem. Förutom målet om restaurering finns flera andra mål som relaterar till limnisk restaurering, bland annat målet om att restaurera 25 000 km fritt strömmande vatten genom att avlägsna barriärer som inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte eller inte längre behövs, samt restaurering av svämplan och våtmarker.

Projektet Limnisk restaureringsstrategi är nära kopplat till EU:s strategi för biologisk mångfald och syftar till att tydliggöra och effektivisera verksamheten inför kommande arbete med att restaurera limniska miljöer. Strategin ska utgå från internationella principer för ekologisk restaurering..

Strategins innehåll

Strategin fokuserar på restaurering av sjöar och vattendrag ur ett landskapsperspektiv. Då ansvaret för våtmarker ligger på Naturvårdsverket ingår dessa inte uttalat i strategin. Däremot ingår de indirekt då restaurering av svämplan hanteras av strategin.

Restaureringsstrategin kommer innehålla ett strategidokument och en genomförandeplan. Strategidokumentet kommer hantera målnivåer för restaureringsarbetet i Sverige, principer för rätt åtgärd på rätt plats och uppföljningsarbete, principer för avvägning mot andra allmänna intressen och tydliggöra förhållandet mellan restaureringsstrategin och andra styrinstrument inom förvaltning av limniska miljöer samt normsättningar inom vattenförvaltningen.

Genomförandeplanen ska föreslå ett nytt ramverk för restaurering inom Havs- och vattenmyndigheten med nytt adaptivt arbetssätt och aktörssamverkan.

Ett viktigt syfte med strategin är att verka för att utveckla samverkan och förståelsen mellan limnisk naturvård/restaurering och andra sektorer och intressen. Strategin ska också tydliggöra hur restaurering av vattenmiljöer kan vara ett verktyg i klimatanpassning och översvämningshantering.

Följ arbetet med strategin

Vill du följa eller delta i arbetet med strategin för limnisk restaurering? Anmäl ditt intresse här så får du uppdaterad information.

Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterPublicerad: 2022-04-12
Uppdaterad: 2023-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion