Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kalender

Kommande händelser

Händelser
Datum Händelse
februari 2020
28 feb Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020
(Sista ansökningsdag för utlysning)
mars 2020
1 mar Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
1 mar Remiss gällande nya fredningsområden i Blekinge län
(Sista svarsdatum för remiss)
5 mar Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar
10 mar Informationsmöte om projektet Water Co-Governance via Skype
11 mar - 12 mar Restaurering i marin miljö
12 mar Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?
18 mar - 19 mar Vatten Avlopp Kretslopp
31 mar China Europe Water Platform (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020
(Sista svarsdatum för remiss)
31 mar Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
maj 2020
4 maj Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
11 maj Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
26 maj - 27 maj Havs- och vattenforum 2020
augusti 2020
31 aug Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 aug Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
september 2020
15 sep Konventionen för att bevara levande marina resurser - CCAMLR (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Uppföljning av åtgärder mot övergödning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
oktober 2020
2 okt FN:s årtionde för havsforskning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
20 okt Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
23 okt Prognoser (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 okt Gemensam strategi för fiskets framtid (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
december 2020
1 dec Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 dec Internationellt samarbete mot övergödning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 dec Klimatförändringarnas och havförsurningens påverkan på koraller (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Pilotområden mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Natura 2000 (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2021
1 feb Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
21 feb Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014 - 2020 (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
21 feb Skonsamma fiskemetoder (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)

Tidigare händelser

Händelser
Datum Händelse
februari 2020
7 feb Välkomna till möte med SAMHAV
januari 2020
31 jan Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 jan Remiss gällande ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist
(Sista svarsdatum för remiss)
20 jan - 21 jan Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag
15 jan Hur mår laxen i Torneälven?
1 jan Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
december 2019
31 dec Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
22 dec Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket
(Sista svarsdatum för remiss)
13 dec Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
(Sista svarsdatum för remiss)
11 dec - 12 dec Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön
10 dec Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner
9 dec Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat
1 dec Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
november 2019
27 nov - 28 nov Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav
26 nov HaV bjuder in till möte om det pelagiska fisket i Östersjön
21 nov - 22 nov Östersjöfiske 2020
19 nov - 21 nov International MSP Forum + Pan Baltic Scope avslutningskonferens
19 nov - 20 nov Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens
13 nov - 14 nov Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog
13 nov Laxhälsomöte
7 nov - 9 nov Workshop akvatisk pedagogik, marina delen
6 nov Kust & Hav inklusive miljögifter
5 nov - 6 nov Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region
5 nov Sötvatten inklusive miljögifter
4 nov Limniska främmande arter
oktober 2019
31 okt Utarbeta vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
25 okt Prognoser (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 okt - 16 okt Webbinarium om arbetet med invasiva främmande arter
1 okt - 4 okt Besök från Kosovos miljöministerium
1 okt Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
september 2019
30 sep Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Marin pedagogik (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
24 sep - 26 sep Elmia Garden & Park
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna
20 sep Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
(Sista svarsdatum för remiss)
16 sep Möjlighet till projektbidrag: Plast och mikroplast – hur löser vi utmaningarna?
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 sep Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter
(Sista svarsdatum för remiss)
13 sep Utlysning av förstudiemedel: Utvecklingskraft i alla delar av landet- Koordinerad regional tillväxt 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens
3 sep Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering
3 sep Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
(Sista ansökningsdag för utlysning)
3 sep Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
augusti 2019
31 aug Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 aug Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
(Sista svarsdatum för remiss)
30 aug Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
25 aug - 30 aug World Water Week 2019
28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat
22 aug Besök HKH Kronprinsessan
21 aug Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist
(Sista svarsdatum för remiss)
3 aug - 11 aug Västerhavsveckan
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut