Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kalender

Kommande händelser

Händelser
Datum Händelse
december 2019
22 dec Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket
(Sista svarsdatum för remiss)
31 dec Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
januari 2020
1 jan Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
20 jan - 21 jan Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag
31 jan Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2020
7 feb Välkomna till möte med SAMHAV
28 feb Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020
(Sista ansökningsdag för utlysning)
mars 2020
1 mar Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar China Europe Water Platform (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020
(Sista svarsdatum för remiss)
maj 2020
4 maj Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
26 maj - 27 maj Havs- och vattenforum Save the date!
augusti 2020
31 aug Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)

Tidigare händelser

Händelser
Datum Händelse
december 2019
13 dec Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
(Sista svarsdatum för remiss)
11 dec - 12 dec Välkommen till en forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön
10 dec Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner
9 dec Sötvattensrestaurering – i ett förändrat klimat
1 dec Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
november 2019
27 nov - 28 nov Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav
26 nov HaV bjuder in till möte om det pelagiska fisket i Östersjön
21 nov - 22 nov Östersjöfiske 2020
19 nov - 21 nov International MSP Forum + Pan Baltic Scope avslutningskonferens
19 nov - 20 nov Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens
13 nov - 14 nov Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog
13 nov Laxhälsomöte
7 nov - 9 nov Workshop akvatisk pedagogik, marina delen
6 nov Kust & Hav inklusive miljögifter
5 nov - 6 nov Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region
5 nov Sötvatten inklusive miljögifter
4 nov Limniska främmande arter
oktober 2019
31 okt Utarbeta vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
25 okt Prognoser (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 okt - 16 okt Webbinarium om arbetet med invasiva främmande arter
1 okt - 4 okt Besök från Kosovos miljöministerium
1 okt Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
september 2019
30 sep Marin pedagogik (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
(Sista ansökningsdag för utlysning)
30 sep Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
24 sep - 26 sep Elmia Garden & Park
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna
20 sep Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
(Sista svarsdatum för remiss)
16 sep Möjlighet till projektbidrag: Plast och mikroplast – hur löser vi utmaningarna?
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 sep Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter
(Sista svarsdatum för remiss)
13 sep Utlysning av förstudiemedel: Utvecklingskraft i alla delar av landet- Koordinerad regional tillväxt 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens
3 sep Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering
3 sep Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
(Sista ansökningsdag för utlysning)
3 sep Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
augusti 2019
31 aug Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 aug Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
30 aug Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
(Sista svarsdatum för remiss)
25 aug - 30 aug World Water Week 2019
28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat
22 aug Besök HKH Kronprinsessan
21 aug Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist
(Sista svarsdatum för remiss)
3 aug - 11 aug Västerhavsveckan
juli 2019
30 jun - 7 jul Almedalsveckan 2019
juni 2019
28 jun Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen
(Sista svarsdatum för remiss)
25 jun Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar
17 jun Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering
(Sista svarsdatum för remiss)
14 jun Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling
(Sista svarsdatum för remiss)
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting
11 jun Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?
10 jun Remiss gällande ändrade fiskeregler
(Sista svarsdatum för remiss)
maj 2019
31 maj Utlysning av medel för länsstyrelsernas arbete i limniska miljöer 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut