Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet

Omprövning och återkallelse av tillstånd

Regler om återkallande och omprövning av tillstånd finns i 24 kapitlet i miljöbalken. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen kan ansöka hos mark- och miljödomstol att ett tillstånd ska återkallas eller omprövas.

Återkallande samt omprövning av tillstånd omgärdas av en del särskilda bestämmelser i miljöbalken.

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen kan ansöka hos mark- och miljödomstol att ett tillstånd ska återkallas eller omprövas. För det fall tillsynen överförts till kommunen har kommunen också rätt att ansöka om omprövning.

Omprövning

Grundregeln i miljöbalken är att ett tillstånd kan omprövas efter 10 år. I 24 kapitlet 5 § miljöbalken anges det ett antal omständigheter som innebär att ett tillstånd kan omprövas tidigare.

Tillståndsmyndigheten får emellertid inte meddela så ingripande villkor
eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan bedrivas eller
att den avsevärt försvåras.

I 31 kapitlet miljöbalken framgår att tillståndshavaren har rätt till viss ersättning om omprövningen innebär en förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning. En tillståndshavare ska dock utan ersättning tåla viss del av en förlust eller inskränkning om omprövning sker till förmån för det allmänna fiskeintresset, allmän farled, allmän hamn eller hälsovården eller för den allmänna miljövården.

Tillståndshavaren kan med stöd av 24 kap. 8 § MB också ansöka om ändring eller upphävande av villkor i en tillståndsdom utom det som avser ersättningens storlek. Villkoret får bara upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

Återkallelse

Mark- och miljödomstolen får enligt 24 kap 3 § miljöbalken helt eller delvis återkalla ett tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet. I fråga om vattenanläggningar kan återkallelse ske om underhållet allvarligt försummats. Generellt kan ansökan om återkallelse också göras om verksamheten slutligt har upphört, och om ett tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har utnyttjats under en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas

Om tillståndet gäller verksamhet vid en vattenanläggning kan domstolen även återkalla rätten att ha kvar anläggningen. I ett sådant fall ska domstolen ålägga den som är underhållsansvarig att riva ut vattenanläggningen. Domstolen kan även besluta att någon annan får riva ut vattenanläggningen, på den underhållsskyldiges bekostnad.

Istället för att återkalla tillståndet kan domstolen besluta att underhållsansvaret ska flyttas över till någon annan (11 kap 20 § miljöbalken)

För återkallande av tillstånd finns inga bestämmelser om ersättningar till tillståndshavaren.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet