Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Skyddade områden Vattenskyddsområde Tillsynsvägledning

Vattenskyddsområde ger konkret skydd

Rent dricksvatten är en livsviktig resurs som kommer från sjöar, vattendrag eller grundvatten djupt nere i marken, så kallade vattentäkter. Vi ger stöd åt länsstyrelser och kommuner när de ska besluta om vattenskyddsområden och till de som ska utföra det praktiska arbetet.

För att skydda viktiga vattentäkter mot föroreningar - både på kort och lång sikt - kan länsstyrelser och kommuner fastställa vattenskyddsområden. Då skyddas vattentäkten med föreskrifter enligt miljöbalken. De kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

HaV ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller frågor om vattenskyddsområden. 

Genom att inrätta vattenskyddsområde med stöd av miljöbalken kan kommunen eller länsstyrelsen ge dricksvattenförekomster ett direkt skydd.

Antal vattenskyddsområden

Kring viktiga dricksvattenförekomster, som används eller som kan komma att användas för dricksvattenförsörjningen, kan kommunen eller länsstyrelsen förstärka skyddet genom att upprätta vattenskyddsområden.

Det finns ungefär 1 750 stycken kommunala vattentäkter i landet. Drygt 65 procent av alla kommunala vattentäkter omges av vattenskyddsområden

Bestämmelser om vattenskyddsområden

Länsstyrelsen eller kommunen får besluta om vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken). Föreskrifter som behövs för att tillgodose syftet med området ska då meddelas.

Havs- och vattenmyndigheten vägleder om vattenskyddsområde

Som ett stöd för tillämpningen av 7 kapitlet finns Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) och en Handbok om vattenskyddsområde (2010:5). De ger stöd för länsstyrelsen eller kommunen när de ska besluta om vattenskyddsområde och för dem som ska utföra det praktiska arbetet, främst vattenverksinnehavarna.

Naturvårdsverkets tidigare ansvar inom området är numera överfört till Havs- och vattenmyndigheten.

Information om vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bl.a. vattenskyddsområden.

Länsstyrelsen lägger in både sina egna samt kommunernas beslut, om vattenskyddsområde enligt 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken, i kartverktyget. För att kunna göra detta måste kommunerna skicka sina beslut om vattenskyddsområde, med kartinformation, till sin länsstyrelse för registrering. 

Regler för detta finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:5) om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken. Även äldre beslut registreras.

Vattenskyddsområde ska skyltas i landskapet längs vägar för att informera om att skärskild hänsyn krävs inom området. Utmärkning av vattenskyddsområde.PDF  

Flera områden bör skyddas

För att viktiga vattentäkter ska få ett skydd behöver vattenverksinnehavarna tillsammans med kommunerna och länsstyrelserna se till att alla större drickvattenförekomster får ett vattenskyddsområde.

Andra skydd

Vattentäkter behöver även skyddas på annat sätt i den fysiska planeringen med stöd av Plan- och bygglagen, olika former av tekniskt skydd, via kommunala föreskrifter.

Dricksvattenförsörjningen kan även skyddas genom att områden för anläggningar av nationell betydelse kan anges som riksintresse.

Tillsyn

Information om tillsyn inom vattenskyddsområde finns i handboken om vattenskyddsområde.

Information in English

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Skyddade områden Vattenskyddsområde Tillsynsvägledning

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2017-05-12

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen