Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Blå ekonomi – balans mellan ekonomi, miljö och sociala värden

I slutet av juni 2018 arrangerade näringsdepartementet och infrastrukturminister Tomas Eneroth seminariet Maritima strategin i nuet och framtiden – för människor, jobb och miljö.

Strategin är från 2015, innan de globala hållbarhetsmålen antogs, men har ett tydligt helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter är självklara för en hållbar utveckling av de maritima näringarna. HaV:s GD Jakob Granit presenterade HaVs arbete med blå ekonomi och den maritima strategin med särskilt fokus på uppföljningsmodellen med både årlig och fördjupade uppföljningar av relevanta indikatorer kopplade till de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. Jakob Granit lyfte också och behovet av innovation och samarbete mellan myndigheter, akademi, forskning och näringsliv, nationellt och globalt.

Björn Gillsäter från Världsbanken var inbjuden till seminariet, och han gav världsbankens syn på de globala utmaningar som den blå ekonomin står för. HaV håller med världsbanken om att det är viktigt att tänka nytt för att hantera utmaningarna i den blå ekonomin, både nationellt och globalt. De globala målen vägleder oss i utvecklingen av en helhet där ekonomi, miljö och sociala värden balanseras. Inte bara för stunden utan även för att hålla över tid för kommande generationers nytta.

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav faller väl in i den maritima strategins viljeriktning. Myndigheten är aktiv i byggandet av det hållbara samhället och har bland annat lämnat bidrag till utvecklingsprojekt som avancerad avloppsrening, nya och effektivare metoder och redskap för fiske samt stöd till kommunerna i marin planering kopplad till de nationella havsplanerna.

Vatten är en nödvändighet i alla samhällssektorer, och den svenska förvaltningen av havs- och vattenresurserna involverar därför många aktörer i komplexa samband. HaV utgår i sitt uppdrag från en ekosystembaserad förvaltning som grundar sig på samhälleliga mål där förutsättningen är naturens förmåga att både producera ekosystemtjänster och till återhämtning.

Här kan du läsa Björn Gillsäters, Världsbanken, syn på möjligheterna med Blå ekonomiPDF (Obs texten är på engelska).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut