Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Om personuppgifter

Havs- och vattenmyndigheten behandlar uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgifter hos HaV

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att HaV ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende.

Offentliga uppgifter

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet och enligt offentlighetsprincipen blir uppgifter som du lämnar till oss på vår webbplats, eller annars ger in till myndigheten, allmänna handlingar. Detta innebär att allmänhet och journalister kan ta del av uppgifterna såvida inte dessa omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person som kan identifieras.

Det betyder att: Om det direkt eller indirekt framgår vilken personen registrerad uppgift handlar om eller berör så är det en personuppgift.

Exempel på personuppgifter kan vara: namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra eller skriva ut uppgifterna. Viss behandling av personuppgifter faller utanför tillämpningsområdet för personuppgiftslagen, PuL, så som uteslutande manuell behandling som inte innebär att uppgifterna förs in i ett strukturerat register.

HaV:s behandling av personuppgifter

HaV behandlar personuppgifter inom alla delar av sin verksamhet. En del av personuppgiftsbehandlingen sker till följd av att det är nödvändigt för att HaV ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet som åligger myndigheten, så som rapporteringsskyldighet till EU på fiskets område. En annan del av personuppgiftsbehandlingen sker inom ramen för HaV:s myndighetsutövning, som när HaV beslutar om tillstånd eller sanktionsavgifter på fiskets område. En stor del av personuppgiftsbehandlingen sker också på den grunden att det är nödvändigt för att myndigheten överhuvudtaget ska kunna utföra sina uppdrag och sin verksamhet – exempel på sådan behandling kan vara listor på remissinstanser och deras kontaktpersoner.

Personlig integritet

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler finns i personuppgiftslagen (1998:204), kallad PUL.

PUL ersätts den 25 maj med dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter

HaV är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som görs i HaV:s verksamhet. Personuppgifter hos HaV behandlas för olika ändamål beroende på inom vilken verksamhetsgren personuppgiften används.

Hur går du tillväga för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig?

Du har rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig som HaV hanterar. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den.

Publicerad: 2017-11-02

Sidansvarig: Webbredaktionen