Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kalender

Kommande händelser

Händelser
Datum Händelse
oktober 2019
25 okt Prognoser (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 okt Utarbeta vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
november 2019
4 nov Limniska främmande arter
5 nov Sötvatten inklusive miljögifter
5 nov - 6 nov Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region
6 nov Kust & Hav inklusive miljögifter
7 nov - 9 nov Workshop akvatisk pedagogik, marina delen
13 nov Laxhälsomöte
13 nov - 14 nov Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog
19 nov - 20 nov Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens
19 nov - 21 nov International MSP Forum + Pan Baltic Scope avslutningskonferens
21 nov - 22 nov Östersjöfiske 2020
27 nov - 28 nov Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav
december 2019
1 dec Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
13 dec Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
(Sista svarsdatum för remiss)
31 dec Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
januari 2020
1 jan Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 jan Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
mars 2020
1 mar Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar China Europe Water Platform (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
maj 2020
4 maj Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
augusti 2020
31 aug Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)

Tidigare händelser

Händelser
Datum Händelse
oktober 2019
15 okt - 16 okt Webbinarium om arbetet med invasiva främmande arter
1 okt - 4 okt Besök från Kosovos miljöministerium
1 okt Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
september 2019
30 sep Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Marin pedagogik (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten
(Sista ansökningsdag för utlysning)
24 sep - 26 sep Elmia Garden & Park
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna
20 sep Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
(Sista svarsdatum för remiss)
16 sep Möjlighet till projektbidrag: Plast och mikroplast – hur löser vi utmaningarna?
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 sep Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter
(Sista svarsdatum för remiss)
13 sep Utlysning av förstudiemedel: Utvecklingskraft i alla delar av landet- Koordinerad regional tillväxt 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens
3 sep Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering
3 sep Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
(Sista ansökningsdag för utlysning)
3 sep Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
augusti 2019
31 aug Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 aug Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
30 aug Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
(Sista svarsdatum för remiss)
25 aug - 30 aug World Water Week 2019
28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat
22 aug Besök HKH Kronprinsessan
21 aug Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist
(Sista svarsdatum för remiss)
3 aug - 11 aug Västerhavsveckan
juli 2019
30 jun - 7 jul Almedalsveckan 2019
juni 2019
28 jun Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen
(Sista svarsdatum för remiss)
25 jun Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar
17 jun Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering
(Sista svarsdatum för remiss)
14 jun Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling
(Sista svarsdatum för remiss)
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting
11 jun Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?
10 jun Remiss gällande ändrade fiskeregler
(Sista svarsdatum för remiss)
maj 2019
31 maj Utlysning av medel för länsstyrelsernas arbete i limniska miljöer 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium
14 maj - 15 maj Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
14 maj Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
8 maj Granskning havsplaner - orienteringsmöte nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
4 maj Nordiska kusträddardagen
4 maj Strandstädning i Strömstad
1 maj Nedskräpning (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
april 2019
18 apr Sök bidrag från Baltic Sea Action Plan Fund för Östersjöprojekt
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 apr Remiss gällande vägledning för prövning av små avloppsanläggningar
(Sista svarsdatum för remiss)
12 apr Utlysning om projekt till vattenkraftens miljöprogram
(Sista ansökningsdag för utlysning)
11 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter
10 apr Flora och faunavård 2019
10 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner
9 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Västerhavet och Skåne kommuner regioner
8 apr Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön
(Sista svarsdatum för remiss)
4 apr - 5 apr Miljöbalksdagarna
5 apr Moderna beredskapsjobb i staten (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
2 apr - 3 apr Fiskeforum 2019
2 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner
mars 2019
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
28 mar Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer
26 mar - 27 mar Vattenmiljöseminariet 2019
27 mar Dialogmöte med vattenkraftägare och branschorganisationer
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut