Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kalender

Kommande händelser

Händelser
Datum Händelse
juni 2019
25 jun Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar
28 jun Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen
(Sista svarsdatum för remiss)
juli 2019
30 jun - 7 jul Almedalsveckan 2019
augusti 2019
28 aug - 29 aug Konferensen Vattnet, samhället och framtidens klimat
30 aug Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
30 aug Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
(Sista svarsdatum för remiss)
31 aug Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
september 2019
3 sep Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter
(Sista ansökningsdag för utlysning)
3 sep Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
9 sep - 12 sep Annual Science Conference 2019 - ICES årliga vetenskapskonferens
13 sep Utlysning av förstudiemedel: Utvecklingskraft i alla delar av landet- Koordinerad regional tillväxt 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
24 sep - 25 sep Miljöövervakningsdagarna
30 sep Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Marin pedagogik (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
oktober 2019
25 okt Prognoser (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 okt Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för Havs- och vattenmyndighetens arbete med kulturmiljöfrågor (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
november 2019
13 nov - 14 nov Grip on life: vattendrag, våtmarker och skog
19 nov - 21 nov International MSP Forum + Pan Baltic Scope avslutningskonferens
december 2019
31 dec Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
januari 2020
31 jan Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
mars 2020
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)

Tidigare händelser

Händelser
Datum Händelse
juni 2019
17 jun Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering
(Sista svarsdatum för remiss)
14 jun Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling
(Sista svarsdatum för remiss)
12 jun - 14 jun Hållbar vattenkraft: Sustainable hydropower – strategic planning, measures and governance meeting
11 jun Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?
10 jun Remiss gällande ändrade fiskeregler
(Sista svarsdatum för remiss)
4 jun - 5 jun Havs- och vattenforum 2019
maj 2019
31 maj Utlysning av medel för länsstyrelsernas arbete i limniska miljöer 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 maj - 28 maj Samråd - Vattenmiljö och vattenkraft
20 maj 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium
14 maj - 15 maj Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
14 maj Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
8 maj Granskning havsplaner - orienteringsmöte nationella branschorganisationer och intresseorganisationer
4 maj Nordiska kusträddardagen
4 maj Strandstädning i Strömstad
1 maj Nedskräpning (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
april 2019
18 apr Sök bidrag från Baltic Sea Action Plan Fund för Östersjöprojekt
(Sista ansökningsdag för utlysning)
15 apr Remiss gällande vägledning för prövning av små avloppsanläggningar
(Sista svarsdatum för remiss)
12 apr Utlysning om projekt till vattenkraftens miljöprogram
(Sista ansökningsdag för utlysning)
11 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte för myndigheter
10 apr Flora och faunavård 2019
10 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Bottniska viken kommuner regioner
9 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Västerhavet och Skåne kommuner regioner
8 apr Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön
(Sista svarsdatum för remiss)
5 apr Moderna beredskapsjobb i staten (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
4 apr - 5 apr Miljöbalksdagarna
2 apr - 3 apr Fiskeforum 2019
2 apr Granskning havsplaner - orienteringsmöte Östersjön kommuner regioner
mars 2019
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
28 mar Dialogmöte med miljöorganisationer, kulturmiljöorganisationer och markägarorganisationer
26 mar - 27 mar Vattenmiljöseminariet 2019
27 mar Dialogmöte med vattenkraftägare och branschorganisationer
22 mar World Water Day 22 March
20 mar - 21 mar Laxförvaltning för framtiden
19 mar - 20 mar HaV arrangerar BALTFISH-symposium
19 mar Dialogmöte med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och domstolarna
18 mar Dialogmöte med vattenmyndigheterna och länsstyrelserna
13 mar - 14 mar Vatten Avlopp Kretslopp
10 mar Utlysning av medel för regionala och lokala aktiviteter för att uppmärksamma International Year of the Salmon - Laxens 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
februari 2019
25 feb Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
22 feb Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
6 feb - 7 feb Handläggarträff vattenverksamhet
4 feb Running water restoration in a changing climate
31 jan - 1 feb Nationell yrkesfiskekonferens
januari 2019
23 jan Utlysning om ansökan av förhandsbesked om medfinansiering av Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)
(Sista ansökningsdag för utlysning)
17 jan Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft
15 jan Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 jan Praktikplatser för nyanlända (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
december 2018
12 dec Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna
(Sista svarsdatum för remiss)
november 2018
29 nov Konferens om västkustlaxen med invigning av Laxens år
27 nov Hydrologidag med expert från SGU – hur gör vi rätt saker inom våtmarkssatsningen?
22 nov Temakonferens GRIP on LIFE
15 nov - 16 nov Konferensen Östersjöfiske 2020
13 nov - 14 nov Nationellt LOVA-möte
12 nov Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag
(Sista ansökningsdag för utlysning)
8 nov Statistikforum 2018 – konferensen om den officiella statistiken
7 nov Gemensam ledningskonferens – Samverkan för anpassning till ett förändrat klimat
oktober 2018
31 okt Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 okt Marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
29 okt Utlysning av medel för aktiviteter under Laxens år 2019
(Sista ansökningsdag för utlysning)
23 okt - 25 okt Clean Nordic Oceans workshop
15 okt - 16 okt Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet
11 okt Livsmedelsforum 2018
september 2018
30 sep Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Marin pedagogik (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
26 sep - 27 sep Miljöövervakningsdagarna
25 sep - 27 sep VA-mässan
20 sep Workshop om kunskapssatsningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning
18 sep Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt
(Sista svarsdatum för remiss)
13 sep Utlysning av forskningsmedel för Mikroplaster
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel för DNA-metoder inom miljöövervakning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Utlysning av forskningsmedel inriktade mot Indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå
(Sista ansökningsdag för utlysning)
13 sep Limniskt GI-möte 13 september
10 sep Utlysning av medel till idéförslag inom innovation
(Sista ansökningsdag för utlysning)
7 sep Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
(Sista svarsdatum för remiss)
6 sep Kunskapsseminarium Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)
augusti 2018
26 aug - 31 aug Världsvattenveckan
20 aug Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
(Sista ansökningsdag för utlysning)
16 aug Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
15 aug Remiss om förslag till havsplaner
(Sista svarsdatum för remiss)
4 aug - 12 aug Västerhavsveckan
juli 2018
1 jul - 8 jul Almedalsveckan
juni 2018
30 jun Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens
(Sista svarsdatum för remiss)
27 jun Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering
(Sista ansökningsdag för utlysning)
25 jun Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
20 jun Opening conference of the project Pan Baltic Scope
19 jun Samrådsmöte om havsplanering med grannländer
15 jun Informationsmöte om de föreslagna ändringarna i HVMFS 2012:18
8 jun Hearing om ArtDatabankens riskklassificering av främmande arter
8 jun Stöd från Havgruppen
(Sista ansökningsdag för utlysning)
maj 2018
31 maj Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
28 maj Leverantörsdialog inför ramavtal vraksanering
22 maj Nordic Clean Energy Week
18 maj Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön
(Sista ansökningsdag för utlysning)
17 maj Utlysning av medel för marin pedagogik
(Sista ansökningsdag för utlysning)
16 maj - 17 maj Havs- och vattenforum 2018
15 maj Samrådsmöte om havsplaner med nationella myndigheter, universitet och högskolor
14 maj - 15 maj Miljömålsdagarna
4 maj Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
3 maj Samråd om havsplaner med länsstyrelserna
1 maj Uppdrag att föreslå utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
april 2018
30 apr Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
27 apr Möte för referensgrupp om marint områdesskydd och fiskereglering
27 apr Sjöfartsmötet – möte om förslag till havsplaner med fördjupning i hamn- och sjöfartsfrågor
27 apr Långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
27 apr Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
24 apr - 25 apr Konferens om miljöåtgärder vid vattenkraft och dammar
25 apr Flora- och faunavårdskonferensen
24 apr Save the date, 24 april – vi snackar fosforförluster!
21 apr World fish migration day
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (pelagiskt)
20 apr Samrådsmöte om havsplanerna med yrkesfisket (bentiskt)
18 apr - 19 apr Tankesmedja för friluftsliv 2018
18 apr Energimötet - möte om förslag till havsplaner med fördjupning i energifrågor
13 apr Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018
(Sista svarsdatum för remiss)
12 apr Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta
(Sista svarsdatum för remiss)
11 apr Samrådsmöte om havsplaner med nationella bransch- och intresseorganisationer
9 apr Remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal
(Sista svarsdatum för remiss)
mars 2018
31 mar China Europe Water Platform (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
28 mar Samråd för havsplanering i Luleå - planområde Bottniska Viken
27 mar Informationsdag om strömmande vatten
26 mar Samråd för havsplanering i Gävle - planområde Bottniska Viken
18 mar - 23 mar World Water Forum (WWF)
23 mar Samråd för havsplanering i Härnösand - planområde Bottniska Viken
23 mar Extern referensgruppsmöte för utveckling om ekosystembaserad fiskförvaltning.
21 mar - 22 mar Vatten avlopp kretslopp
22 mar Världsvattendagen 2018
21 mar Samråd för havsplanering i Umeå - planområde Bottniska Viken
20 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Linköping
16 mar - 18 mar Sportfiskemässan 2018
16 mar Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön under 2018
(Sista svarsdatum för remiss)
14 mar - 15 mar Restaurering i marin miljö
15 mar Samrådsmöte om havsplan Östersjön i Kristianstad
13 mar Samråd om havsplan Västerhavet
8 mar - 9 mar Baltic Sea Future
4 mar - 8 mar Vietnams internationella vattenvecka
6 mar Helcom Ministermöte
1 mar Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2018
28 feb Underlag till uppföljning av Agenda 2030 (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
26 feb Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 feb Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20
(Sista svarsdatum för remiss)
3 feb - 11 feb Båtmässan
31 jan - 1 feb Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018
januari 2018
31 jan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism
31 jan Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
18 jan Vatten i balans, odling i balans - temadag
11 jan Stallgödsel i en cirkulär ekonomi
december 2017
31 dec FN:s havskonferens (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Ekosystembaserad fiskförvaltning (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 dec Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter
(Sista svarsdatum för remiss)
november 2017
30 nov Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
22 nov Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän
(Sista svarsdatum för remiss)
20 nov Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske
(Sista svarsdatum för remiss)
oktober 2017
31 okt Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – Mosaic
(Sista svarsdatum för remiss)
september 2017
30 sep Klimatpåverkan (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
4 sep Remiss om landningsskyldigheten i pelagiskt fiske
(Sista svarsdatum för remiss)
augusti 2017
1 aug Moderna beredskapsjobb (2017)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
juli 2017
15 jul Remiss gällande föreskrift om kartläggning och analys av ytvatten
(Sista svarsdatum för remiss)
14 jul Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen
(Sista svarsdatum för remiss)
7 jul Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer
(Sista svarsdatum för remiss)
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut