Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Östersjön

Övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat övervakningsprogram enligt havsmiljödirektivet till EU-kommissionen. I många fall täcker programmen de krav som ställs i direktivet. Men det behövs kompletteringar för bland annat buller, livsmiljöer och främmande arter.

Övervakningsprogram

Övervakningsprogrammen ger underlag för att bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus, som exempelvis lekbiomassa av fisk, utbredning av marina däggdjur och tillståndet hos bottenfaunan.

Vidare ger de underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter som nedskräpning, trålning och utsläpp av näring och farliga ämnen.  

Övervakningen täcker i många fall in behoven som ställs i havsmiljödirektivet. Det finns dock luckor som fram till rapporteringen av nästa övervakningsprogram kommer behöva fyllas  genom en utökad miljöövervakning och genom att helt nya program utformas.

Status för övervakningsprogram för påverkan och belastning. Illustration.
Status för övervakningsprogram för påverkan och belastning. Illustration.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Status för de 13 övervakningsprogrammen i HMD-ÖP

Grönt – Övervakning pågår*
Gult – Övervakning pågår men i otillräcklig omfattning
Rött – Övervakning under utveckling

* De grönmarkerade programmen täcker in det mesta, men det finns ändå utvecklingsbehov och förbättringspotential. I rapporten beskrivs bristerna och behoven mer ingående.

Övervakningsprogrammen har rapporterats till EU

Havs- och vattenmyndigheten rapporterade övervakningsprogrammen till EU-kommissionen 2014. Som underlag till rapporteringen togs en textrapport fram, God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3: Övervakningsprogram. Här beskrivs övervakningen utifrån kraven som ställs i direktivet, samt dess brister och behov för framtiden.

Statusbedömning av svenska havsområden

I den inledande bedömningen, God Havsmiljö 2020, del 1, beskrivs tillståndet i Nordsjön och Östersjön utifrån de grundläggande förhållanden och påverkansfaktorer som pekats ut i havsmiljöförordningen.

En uppdaterad bedömning av havsområdena gjordes 2018.

Föreskrift

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer i Nordsjön och Östersjön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Östersjön