Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Miljöövervakning Statistik

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt. Havs- och vattenmyndigheten samordnar den internationella rapporteringen av miljödata.

Inrapporterad data används bland annat för för statusbedömningar, trendanalyser och åtgärdsprogram. Datat utgör även underlag för beslutsfattare, forskare och allmänhet. 

Tabeller över våra internationella rapporteringar av miljödata

Tabellerna nedan visar de miljöövervakningsdata, art- och habitatdata och påverkansdata (vindkraftsexploatering, muddring och dumpning) samt belastningsdata (tillförsel av föroreningar till vatten) som rapporteras enligt olika kravställare.

Kravställning i enlighet med Ospar (Oslo-Pariskonventionen) inom områden Skagerrak och Kattegatt
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillståndsdata

Marin övervakningsdata (fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar) (OSPAR CEMP)

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

ICES

 

Kartläggning av utvalda arter och habitat

Länsstyrelser/HaV

Ospar

Belastningsdata

Belastning från punktkällor, övervakade och icke övervakade vattendrag samt diffusa källor (RID - Riverine Input and direct Discharges)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

Ospar

Påverkansdata

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Ospar

 

Vindkraftsetablering

HaV

Ospar

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning i enlighet med Helcom (Helsingforskonventionen) inom områden Östersjön och Kattegatt
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillståndsdata

Marin övervakningsdata (fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar) (HELCOM MONAS)

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

ICES

Belastningsdata

Belastning från punktkällor, övervakade och icke övervakade vattendrag samt diffusa källor. Vart sjätte år rapporteras källfördelad belastning (Pollution Load Compilation - PLC)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

Helcom

Påverkansdata

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Helcom

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning i enligt med Londonkonventionen inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Påverkansdata

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Londonkonventionen

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Belastningsdata/ Miljötillståndsdata

Vattentillgång, -användning samt utsläpp (Joint questionnaire on Inland waters)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

Eurostat

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning från EEA (Europeiska miljöbyrån) inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillståndsdata

Limnisk övervakningsdata (vattenkemisk- och biologisk status i sjöar (Lake quality, EWN-2))

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

EEA (Eionet)

 

Limnisk övervakningsdata (vattenkemisk- och biologisk status i vattendrag (River quality, EWN-1))

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

EEA (Eionet)

 

Limnisk övervakningsdata (vattenkemisk status i grundvatten) (Groundwater quality, EWN-3)

SGU

EEA (Eionet)

 

Vattentillgång och -användning (State and quantity of water resources, EWN-4)

SGU, SMHI, SCB

EEA (Eionet)

 

Marin övervakningsdata och tillförsel av föroreningar till havet (Marine data, ME-1)

SMHI, Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

EEA (Eionet)

Belastningsdata

Tillförsel av föroreningar till vatten (punkt och diffusa källor) (Water emission quality, WISE-1)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

EEA (Eionet)

 

Marin övervakningsdata och tillförsel av föroreningar till havet (Marine data, ME-1)

SMHI, Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

EEA (Eionet)

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Miljöövervakning Statistik