Sökresultat

 • Programområde Sötvatten (65)
 • Blanketter (1)
 • Försurning (5)
 • Grundvatten (5)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Miljödata (8)
 • Visa fler
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (64)
 • Programområde Kust och Hav (8)
 • Publikation (5)
 • Rapport (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (19)
 • Undersökningstyper (38)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vägledning (1)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (38)
 • Miljöövervakning (12)
 • Data och statistik (10)
 • Publikationer (5)

 • Faktasida (61)
 • Publikation (4)

 • Senaste veckan (28)
 • Senaste månaden (28)
 • Senaste året (37)
 • Mer än ett år sedan (28)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö

Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö

Den metod för utterinventering som beskrivs i det följande har utvecklats och testats inom två undersökningsområden i Norrbottens län under tre säsonger.

Dokument: Metodmanual för barmarksinventering av utter

Metodmanual för barmarksinventering av utter

Denna rapport är en utförlig metodbeskrivning med tillhörande fältprotokoll för barmarksinventeringar av utter/mink i Sverige.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Dokument: Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag

Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag

Kräftor är känsliga för vattenkemiska och hydrologiska störningar. Förändringar av en kräftpopulations täthet och storleksstruktur kan därför ge information om effekter av olika miljöstörningar eller annan påverkan.

Dokument: Provfiske i sjöar

Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Dokument: Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys

Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys

Analys av påväxtsamhället i sjöar och vattendrag syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på artsammansättning, artantal och relativ förekomst av arter, särskilt indikatorarter.

Dokument: Stormusslor

Stormusslor

Undersökningstypen för stormusslor syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändring i ålders/storleksstrukturen i avgränsade bestånd av stormusslor.

Sidansvarig: Webbredaktionen