Sök

Din sökning *:* gav 2,997 träffar

 1. Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

  Föreskriften reglerar yrkesfisket och innehåller bestämmelser om bland annat fiskelicens och personlig fiskelicens, särskilda tillstånd, VMS, olika sorters rapportering (fiskeloggbok, e-loggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration), bestämmelser för handelsledet (registrering av förstahandsmottagare och avräkningsnotor) och vägning av fångst. Föreskriften innehåller även regler om fångstbegränsningar för vissa arter.

 2. Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

  Föreskrifterna reglerar såväl fritids- som yrkesmässigt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och innehåller bland annat bestämmelser om redskap, fredningsområden, fredade arter, fredningstider, minimimått, maskstorleksbestämmelser, tillståndskrav för visst fiske, trålfiskeområden och särskilda bestämmelser om svenskt och danskt fiske.

 3. Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

  Föreskrifterna reglerar såväl fritids- som yrkesmässigt fiske i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler och innehåller bland annat bestämmelser om redskap, fredningsområden, fredade arter, fredningstider, minimimått, maskstorleksbestämmelser och tillståndskrav för visst fiske.

 4. Badvatten (HVMFS 2012:14)

  Föreskrifterna ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bland annat provtagning av badvatten och information till allmänheten (till exempel skyltning av badplatser). Föreskriften ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister (EU-bad). Det allmänna rådet ger stöd i bedömningen av vilka bad som bör räknas som EU-bad.

 5. Vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

  Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

 6. Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2020 då HVMFS 2013:19 upphörde att gälla.

 7. Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19)

  Föreskriften hanterar frågor om ansökningar av fiskelicenser, personliga fiskelicenser och särskilda tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

 8. Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ser till att program för övervakning av vattnets tillstånd i ytvattenförekomster finns och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt då myndigheten redovisar uppgifter om detta enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

 9. Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska redovisa förvaltningsplaner och åtgärdsprogram enligt 5 kap. 7 § respektive 6 kap. 10 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, samt lämnar de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten behöver för rapportering till Europeiska kommissionen.

 10. Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

  Vattenmyndigheten ska tillämpa dessa föreskrifter då myndigheten utför och redovisar uppgifter om ytvattenförekomster enligt 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar sådana uppgifter enligt 9 kap. 2 § samma förordning.