Sök

Din sökning *:* gav 2,640 träffar

 1. Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

  Föreskrifterna reglerar såväl fritids- som yrkesmässigt fiske i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler och innehåller bland annat bestämmelser om redskap, fredningsområden, fredade arter, fredningstider, minimimått, maskstorleksbestämmelser och tillståndskrav för visst fiske.

 2. Badvatten (HVMFS 2012:14)

  Föreskrifterna ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bland annat provtagning av badvatten och information till allmänheten (till exempel skyltning av badplatser). Föreskriften ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister (EU-bad). Det allmänna rådet ger stöd i bedömningen av vilka bad som bör räknas som EU-bad.

 3. Vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

  Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

 4. Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2020 då HVMFS 2013:19 upphörde att gälla.

 5. Licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19)

  Föreskriften hanterar frågor om ansökningar av fiskelicenser, personliga fiskelicenser och särskilda tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

 6. Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ser till att program för övervakning av vattnets tillstånd i ytvattenförekomster finns och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt då myndigheten redovisar uppgifter om detta enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

 7. Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska redovisa förvaltningsplaner och åtgärdsprogram enligt 5 kap. 7 § respektive 6 kap. 10 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, samt lämnar de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten behöver för rapportering till Europeiska kommissionen.

 8. Små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

  De allmänna råden innehåller en tolkning av hur gällande regler för små avloppsanordningar enligt 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tillämpas.

 9. Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

  Vattenmyndigheten ska tillämpa dessa föreskrifter då myndigheten utför och redovisar uppgifter om ytvattenförekomster enligt 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar sådana uppgifter enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

 10. Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

  Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser för det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS), elektronisk fiskeloggbok, pappersloggbok, kustfiskejournal, omlastning och förhandsanmälningar.