Sökresultat

Östersjön (64)
Algblomning (3)
Badvatten (3)
Bidrag (3)
Farliga ämnen (3)
Fiskar (13)
Forskning (4)
Fritidsfiske (12)
Främmande arter (2)
Fångstområden (1)
Havsförvaltning (4)
Havsmiljödirektivet (9)
Havsplanering (6)
Internationellt arbete (1)
Jordbruk (1)
Kattegatt (12)
Kvoter (1)
Marina däggdjur (2)
Miljökvalitetsnormer (3)
Miljöövervakning (5)
Publikation (23)
Rapport (13)
Redskap (6)
Regeringsuppdrag (6)
Regler (13)
Restaurering (1)
Ryggradslösa djur (1)
Skagerrak (12)
Skräp/marint skräp (1)
Skyddade områden (1)
Små avlopp (1)
Särskilda tillstånd (1)
Yrkesfiske (7)
Åtgärdsprogram (5)
Övergödning (4)

Yrkesfiske (6)
Sport- och fritidsfiske (11)
Arter (1)
Miljöhot (3)
Anslag och bidrag (3)
Samordningsområden (2)
Miljömål och direktiv (3)
Konventioner (3)
Vårt uppdrag (3)
Regeringsuppdrag (3)
Publikationer (26)
Medarbetarsidor (3)
Kalendarium (3)

Faktasida (31)
Kalenderhändelse (3)
Nyhet (1)
Publikation (26)
Regeringsuppdrag (3)

Senaste veckan (4)
Senaste månaden (5)
Senaste året (63)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Minimimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om svenskt fiske efter lax i område 22-31 under 2018.

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.