Sökresultat

Åtgärdsprogram (17)
Bedömningsgrunder (1)
Bidrag (1)
Farliga ämnen (2)
Fiskar (1)
Forskning (1)
Främmande arter (3)
Föreskrift (3)
Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
Havsförvaltning (3)
Havsmiljödirektivet (3)
Internationellt arbete (1)
Jordbruk (4)
Miljökvalitetsnormer (2)
Miljöövervakning (1)
Publikation (5)
Rapport (1)
Restaurering (1)
Ryggradslösa djur (1)
Skräp/marint skräp (1)
Skyddade områden (1)
Vattendirektivet (2)
Vattenförvaltning (7)
Vattenkraft (1)
Vägledning (2)
Yttrande (2)
Östersjön (5)
Övergödning (4)

Miljöhot (1)
Anslag och bidrag (1)
Vägledningar (2)
Föreskrifter (2)
Samordningsområden (1)
Miljömål och direktiv (1)
Konventioner (2)
Vårt uppdrag (2)
Yttranden (2)
Publikationer (5)

Faktasida (10)
Publikation (5)
Yttrande (2)

Senaste veckan (2)
Senaste månaden (3)
Senaste året (15)
Mer än ett år sedan (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att nå god havsmiljö

Rapporten syftar till att värdera den samhällsekonomiska nyttan av att nå god miljöstatus för fiske och marin turism.

Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan.

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.

Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Åtgärder utformas för att uppnå eller bibehålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt.