Sökresultat

 • Åtgärdsprogram (21)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (1)
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Forskning (2)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (5)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsmiljödirektivet (5)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (4)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljömål (4)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (5)
 • Rapport (1)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Sjöfart (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattendirektivet (3)
 • Vattenförvaltning (9)
 • Vattenkraft (1)
 • Vägledning (2)
 • Yttrande (2)
 • Östersjön (5)
 • Övergödning (6)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (2)
 • Föreskrifter (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (5)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (12)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (5)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (18)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas."

Faktasida: EU:s Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi

Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.

Faktasida: Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Åtgärder utformas för att uppnå eller bibehålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt.

Faktasida: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Ursprunglig utgåva Registret senast uppdaterat: 2017-12-21 Bemyndigande : 3

Faktasida: Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34)

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten (HVMFS 2015:34)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten Ursprunglig utgåva Registret senast uppdaterat: 2015-12-21 Bemyndigande : 3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § och 9 kap.

Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Sidansvarig: Webbredaktionen