Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Partiindelning

Vad är ett parti?

Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter utgår ifrån indelningen av produkterna i partier. Med parti avses en avgränsad och identifierbar mängd fiskeriprodukter med vissa gemensamma egenskaper. Det finns inga begränsningar i ett partis storlek. Ett parti kan alltså bestå av allt från en enskild filé till flera hundra ton hel fisk.

Olika regler för indelning av partier

Reglerna för hur partier ska indelas är olika beroende på om det är innan eller efter första försäljningen. Första försäljningen motsvarar försäljningen mellan fiskare och förstahandsmottagare, inklusive auktionsförsäljning. I detta led är kraven mer långtgående för att säkerställa spårbarheten tillbaks till fartyg och fångstområde.

Hur ska jag som fångstmottagare skapa partier inför första försäljning?

Ett parti som upprättas inför första försäljningen (motsvarar försäljningen mellan fiskare och fångtsmottagare) ska innefatta en mängd fiskeri- och vattenbruksprodukter där följande egenskaper är lika:

  • art
  • relevanta geografiska områden
  • produktionsmetod, det vill säga odlad eller fångad
  • fångstredskapskategori (gäller inte för vattenbruksprodukter)
  • fiskefartyg eller vattenbruksenhet
  • presentationsform som till exemple hel, huvudkapad eller filé
  • beredningsform som levande, kokt, torkad, färsk, fryst eller saltad

Detta innebär att fångstmottagaren måste få denna information om de produkter de köper in eller förmedlar.

Principer för partiindelning inför första försäljning. illustration.

Principer för partiindelning inför första försäljning.

Hur skapar jag som fångstmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

När väl spårbarheten till ursprunget är säkerställd tillåts även sammanslagningar av partier med olika ursprung och egenskaper. Detta innebär att när förstahandsmottagare i sin tur säljer vidare inköpta partier så kan de välja att slå samman (blanda) partier till ett nytt parti så länge de ingående partierna består av samma art och det sammanslagna partiet har samma produktionsmetod samt presentations- och beredningsform. Detta gäller även för grossister i efterföljande led.

Det förekommer olika tolkningar av partibegreppet hos medlemsstaterna varför HaV har valt att anta en mer öppen definition av partier efter första försäljningen, jämfört med vad som tidigare meddelats. HaV förbehåller sig dock rätten att förändra denna tolkning i det fall EU meddelar något annat.

Partiindelning inför och efter första försäljningen. Illustration.

Sammanfattning av principer för partiindelning inför och efter första försäljningen.

Vem bestämmer hur stort ett parti skall vara?

Det bestämmer den som bildar partiet. Det kan vara så att hela mängden av en art jag köpt blir ett parti eller så vill jag dela in det jag köpt efter lådornas storlek eller i flera olika partistorlekar. Vill du slå ihop flera partier till ett parti för att skära file av hela mängden så går det också bra förutsatt att vissa grundregler följs. Läs mer om partiindelning här.

Vilka fisksorter får blandas?

Inga arter får blandas. Ett parti får bara bestå av en art.

Hur gör jag om det ligger olika arter blandat i partiet?

Om det finns flera olika arter i samma parti har någon gjort fel.
Du måste då sortera fisken artvis och därefter skapa och rapportera nya partier. Läs mer om principerna för partiindelning här.

När och hur får partier slås ihop eller delas?

Partier får endast delas eller slås ihop med andra partier efter det första försäljningstillfället (mellan fiskare och fångstmottagare) eller om en deklaration om övertagande upprättats. Vid ihopslagning av partier så måste dessa vara av samma art och av samma produktionsmetod (fiskad/odlad).

Du får dock blanda exempelvis ett parti hel torsk och ett parti huvudkapad torsk i ett nytt parti när du exempelvis ska skära file. När du sedan rapporterar det sammanslagna partiet får det de egenskaper som de inblandade partierna har tillsammans när de är färdigproducerade (se även produktionspartier).

Partier från olika fartyg kan därav också slås samman så länge som ovanstående gäller. Läs mer om principerna för partiindelning här.

Vad gäller då jag köper partier från andra EU-länder - så kallad införsel?

I de fall du som grossist inför partier från andra EU-länder är de skyldiga att till spårbarhetssystemet tillhandhålla information om införda partier. Vilket innebär att principerna för partiindelning även gäller för mottagna partier, det vill säga den som inför partier till Sverige måste ställa motsvarande krav på sina leverantörer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut