Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Bakgrund

 • Varför införs spårbarhetskrav?

  EU har infört krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter utöver de krav som idag redan finns för livsmedel generellt. Orsaken till de ökade kraven är både behovet av en förbättrad kontroll av upptaget av fisk och konsumenternas behov av säkrare information om fångsten och dess ursprung.

  En av bristerna som identifierades i samband med att EU ändrade fiskerikontrollen var problemen med korrekta uppgifter om fångst av fisk i haven.  Spårbarhetskraven infördes därför som komplement till fiskarens och fångstmottagarnas rapportering så att även uppgifter i senare led kan användas för att kontrollera fångsterna.

 • Hur skapas spårbarhet?

  Spårbarhet möjliggörs genom att fiskeri- och vattenbruksprodukter indelas i partier inför första saluföringen och att dessa partier sedan följs i efterföljande led fram till detaljhandelsledet.

  Aktörerna är skyldiga att ha ett system för att förmedla information mellan sig med uppgifter om partierna och försäljningarna. De flesta av uppgifterna ska framgå av den märkning som den levererande företaget är skyldig  att göra.

  I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i samråd med representanter från näringen valt att realisera spårbarheten genom att införa ett centralt IT-system med vilket förstahandsmottagare och grossister som är ägare till partierna ges möjlighet att utbyta information om partier mellan sig.

  Genom IT-systemet uppfylls också kravet som EU ställer på att den behöriga myndigheten, dvs. HaV, har ständig tillgång till spårbarhetsinformationen. Systemet ger även visst stöd för att uppfylla de särskilda krav på spårbarhet inklusive märkning som följer av livsmedelslagstiftningen.

 • Vad menar vi med spårbarhetsystemet?

  I all vår dokumentation används genomgående uttrycket ”spårbarhetssystemet”. Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-03-11

Sidansvarig: Webbredaktionen