Vad är spårbarhet

HaV har arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik. Här kan du i korthet läsa mer om införandet av spårbarhetssystemet.

Varför införs spårbarhet?

Det är viktigt att fisk som fångas eller odlas kan spåras hela vägen från fångsten eller skörden och ända fram till den som slutligen konsumerar fisken. Konsumenten ska kunna känna sig trygg med informationen om var, när och hur fisket eller odlingen skett. Den ökade spår­barheten blir också ett verktyg för myndigheterna att hålla fisket inom fastställda gränser och bidrar på så sätt till att fisket blir mer hållbart.

EU har därför infört krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter utöver de krav som idag redan finns för livsmedel generellt. Orsaken till de ökade kraven är både behovet av en förbättrad kontroll av upptaget av fisk och konsumenternas behov av säkrare information om fångsten och dess ursprung.

Vad innebär de nya spårbarhetskraven för företagen?

EU ställer krav på att alla företag som omfattas, ska ha ett system för informationsöverföring som täcker i princip alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som kommer från fiske eller odling i havet inom EU, hela vägen fram till detaljhandeln.

Informationen som ska lämnas från säljare till köpare är mer detaljerad än vad livsmedelslagstiftningen föreskriver. Till exempel ska art, produktform, geografiskt ursprung, fiskefartyg/vattenbruksenhet, fångstdatum/-period eller produktionsdatum för vattenbruket, produktionsmetod, fångstredskap samt frysningsinformation följa med till köparen.

Vidare ställer EU krav på att märkningen ska följa en internationell standard och att det ska finnas en koppling mellan märkningen och den information som spårbarhetssystemet innehåller.

Hur Sverige har valt att införa spårbarhetskraven.

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten i samråd med representanter från näringen valt att möta kraven på spårbarhet genom att införa ett centralt IT-system (spårbarhetssystemet) med vilket fångstmottagare och grossister ges möjlighet att elektroniskt utbyta information om partier. Spårbarhetssystemet ger också utökade förutsättningar för behöriga myndigheters tillsyn i försäljningsledet. För att ta reda på om ditt företag omfattas av spårbarhetskraven – läs vidare på sidorna om registrering till spårbarhetssystemet.

Både märkning och spårbarhetssystemet använder en världsstandard från GS1. Företagen kan lämna information till spårbarhetssystemet via en e-tjänst på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, eller via en bastjänst där företagets affärssystem är integrerat med spårbarhetssystemet.

Hur spårar vi fisken?

Det är den som köper av fiskare eller odlare i första ledet som star­tar spårbarhetskedjan genom att märka partierna och lämna information om dem i Havs- och vatten­myn­dighetens spårbarhetssystem. Alla företag därefter ska också mär­ka och lämna information till spår­barhets­systemet då de säljer partier till andra företag. Kraven gäller fram till ledet närmast innan detalj­handeln, det vill säga till och med det företag som levererar till en detaljhandlare.

Spår­barhets­kedjan kan också sluta tidigare om ett företag tillverkar produkter som inte längre omfattas av kraven, till exempel då fisken ska användas till djurfoder. Om partier delas eller slås samman efter den första försäljningen så ska det framgå av märkningen och den information som lämnas till spårbarhetssystemet. Just sammanslagning och delning av partier ställer stora krav på den interna spårbarheten, det vill säga hur sålda partier kan spåras tillbaka internt inom företaget till de köpta partierna.

Publicerad: 2023-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion