Spårbarheten efter den 1 januari 2025

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Livsmedelsverket (SLV) och representanter från näringen arbetar nu med att genomföra de förändringar av spårbarhetssystemet som HaV beslutade om i juli 2023.

Förändringarna rör dels det minskade kravet på rapportering till HaV som beslutet kommer att innebära, dels det nya ansvar för kontroll av spårbarhet som SLV och kommunerna beräknas få. Arbetet kommer att pågå under hela 2024. HaV vill särskilt understryka att fram till dess gäller fortsatt de nuvarande bestämmelserna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vatten­bruks­pro­dukter (HVMFS 2017:14).

Nya bestämmelser för spårbarhet från 1 januari 2025

De nya rambestämmelserna för spårbarhet från 2025 planeras omfatta följande områden.

  • Spårbarhetskraven kommer fortsatt att i första hand beröra företag i leverans­kedjan från och med de som köper av eller förmedlar åt fiskare eller vattenbrukare och till och med de som säljer till detaljhandelsledet. Berörda företag och dess anläggningar behöver fortsatt vara registrerade.
  • Den obligatoriska löpande rapportering till HaV gäller enbart rapportering av ursprungspartier från första försäljning, det vill säga de inköp direkt från fiskare eller odlare som en spår­barhets­aktör gör.
  • Informationsdelning mellan aktörer i leden efter första försäljning ska gå direkt från aktör till aktör. HaV är inte längre något mellanled. Säljaren ska informera köparen om var informa­tionen om leveransen finns tillgänglig. Informationen behöver inte vara digital, men den ska doku­men­teras och sparas för att kunna lämnas digitalt till HaV på begäran. Det gäller även in­forma­tion i händelse­rapporter som rör intern spårbarhet. HaV planerar för att under en ännu inte preci­serad över­gångs­tid och mot avgift ställa nuvarande e-tjänst och bastjänsterna till förfogande för att lämna information till en kund och hämta information från en leverantör.
  • Bestämmelserna om hur lång tid informationen ska sparas harmoniseras med vad som gäller för motsvarande produkter på livsmedelsområdet. Om det är lämpligare fastställs en tid ut­tryckt i antal år efter den aktuella händelsen.
  • Spårbarhetshändelser och krav på information om respektive händelser kommer att vara relativt oförändrade. Förenklingar eftersträvas, till exempel bör artikelinformation kunna ersätta kraven på information om produktform.
  • Den fysiska märkningen av partiidentiteten ska fortsatt vara digitalt läsbar och kunna relateras till information i en följesedel på papper eller till digitalt lagrad information.
  • De standarder och specifikationer som används av branschen för identifikation, märkning och informationsdelning anges i föreskrifterna.

När börjar den reviderade kontrollförordningens bestämmelser att gälla och vad omfattar de?

Revideringen av kontrollförordningen (Rådets förordning (EG) nr 1224/2009) är nu beslutad av EU och förberedelser pågår för publicering i EU:s officiella tidning. Förordningen träder ikraft tjugo dagar efter publiceringen. De reviderade bestämmelserna för spårbarhet börjar gälla två respektive fem år efter ikraftträdandet. Det innebär i slutet av 2025 eller början av 2026 respektive slutet av 2028 eller början av 2029.

Här följer en översiktlig genomgång av de reviderade bestämmelserna. HaV återkommer med mer detaljerad information.

Från två år efter ikraftträdandet börjar följande nya bestämmelser gälla för partier av produkter inom kapitel 3 i Kombinerade nomenklaturen.

  • Importerade partier från tredje land och partier från fiske och odling i inlandsvatten omfattas.
  • Spårbarhetsinformationen ska registreras och göras tillgänglig digitalt för leveransmottagaren och på begäran för behöriga myndigheter. Närmare tekniska krav för överföringen av information och fysisk märkning kommer att regleras i särskilda förordningar (delegerade akter).

Från fem år efter ikraftträdandet börjar nya bestämmelser gälla för partier av produkter inom kapitel 16 (bearbetade produkter) och kapitel 12 (alger lämpliga som livsmedel) i den kombinerade nomenklaturen. Bestämmelserna om bearbetade produkter ska bygga på en förstudie av kommissionen.

Har du frågor med anledning av detta, kontakta oss i första hand genom e-post till sbs@havochvatten.se.

Publicerad: 2024-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion