Värdefulla vatten

Hitta på sidan

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, sammanställde 2006 Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsstyrelserna områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fisk-/fiske- och kulturmiljövårdssynpunkt.

Områdena i Värdefulla vatten pekades ut utifrån befintlig kunskap baserat på de kriterier som anges i den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Syftet med Värdefulla vatten var att få underlag för arbete med skydd och restaurering enligt miljökvalitetsmålets delmål 1 och 2 som löpte fram till 2010. Av de nationellt särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som bedömdes ha behov av skydd skulle 50 % skyddas till 2010 och 25 % av de nationellt värdefulla vattendragen restaureras.

Efter 2010 och fram till idag har Värdefulla vatten fortsatt fungerat som nationellt prioriteringsunderlag för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag.

Under 2017 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för att genomföra ett regeringsuppdrag som omfattar kompletteringar av underlagen i Värdefulla vatten och en revidering av den nationella strategin.

Villkor

Fri användning​

Karttjänster och nedladdning

  • Visningstjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vardefullavatten/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vardefullavatten/ows
  • Nedladdningstjänst: Geopackage i SWEREF99 TM
Publicerad: 2014-01-16
Uppdaterad: 2021-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion