Fysisk påverkan i kusten - geografiska data

Hitta på sidan

För att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön så behövs rätt underlag. Här hittar du geografiska data från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, om mänsklig fysisk påverkan.

Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Fysisk påverkan i svenska kustvatten är ett projekt som pågått mellan 2017 och 2020. Under projektets första två år har fysiska byggnader och etableringar, samt verksamheter som exempelvis muddringar kartlagts längs hela Sveriges kust med hjälp av satellitbilder och geografiska informationssystem. Underlag har även tagits fram för djupzoner och bottensubstrat, till stöd för gis-analyser och modelleringar av potentiella påverkanszoner.

Projektet är en första del i arbetet med att få en samlad bild av hur kusten påverkas av mänskligt anlagda strukturer. Ett underlag som är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön, vilket behövs för att kunna nå av Sverige antagna mål.

Datan består av fem större informationsmängder från projektet som erhållit spridningstillstånd.

Mer om fysisk påverkan i kusten.

Länkar för nedladdning
Informations­mängdGeo­dataData­dokumen­tation

Leverans-beskrivning

HaV:s rapport 2020:12

Appendix

Nutid och historisk karteringLadda nedLadda ned

C1 Pdf, 5.2 MB.

C4 Pdf, 640.1 kB.

C5 Pdf, 847.2 kB.

Insamlade befintliga dataLadda nedLadda ned

C1 Pdf, 5.2 MB.

Våg­exponeringLadda nedLadda ned

E4 Pdf, 320.9 kB.

Botten­störningarLadda nedLadda ned

C1 Pdf, 5.2 MB.

C2 Pdf, 2.6 MB.

C3 Pdf, 692.7 kB.

C8 Pdf, 1.6 MB.

Påverkans­zonerLadda nedLadda ned

HaV:s rapport 2020:12

Villkor

Fri användning​ enligt CC0.

Övrigt

Påverkanszoner och andra analysresultat bör inte användas för att bestämma risk för påverkan inom varje enskild analyspixel (10 meter x 10 meter).

Insamlade data och kartlagda objekt håller en upplösning som motsvarar fastighetskartan (användbar i skala 1:10 000) och rumsliga analyser och kvantifieringar som finns i leveransen har en motsvarande upplösning (10 meter per pixel), men på grund av osäkerheter både i vissa underlag och i analysmetoder bör resultaten användas på en mer övergripande skala. Analysernas tillförlitlighet bedöms som god på en skala som omfattar exempelvis medelvärde per vattenförekomst eller lokal miljö (vik, fjärd och så vidare), samt ganska god vid uppskattning av risk för påverkan i skalan hektar (100 meter x 100 meter). I finare skala, exempelvis 10 meter x 10 meter, är resultaten inte användbara genom direkt överlagring med andra gis-skikt eller motsvarande.

In English

This information is also avaible in English.

Publicerad: 2021-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion