Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Inrapporterad data används bland annat för statusbedömningar, trendanalyser och uppföljning av olika åtgärder för hållbara havs- och vattenmiljöer. Informationen tillgängliggörs i rapporter och på hemsidor för att sprida kunskap, användas som beslutsunderlag, analyseras och utvecklas av beslutsfattare, forskare och allmänhet. Sveriges arbete med datainsamling och rapportering ska bidra till förbättringar i havs- och vattenmiljöer i Sverige och världen.

Tabeller över våra internationella rapporteringar av miljödata

Tabellerna nedan visar de miljöövervakningsdata, art- och habitatdata och påverkansdata (vindkraftsexploatering, muddring och dumpning) samt belastningsdata (tillförsel av föroreningar till vatten) som rapporteras enligt olika kravställare.

Kravställning i enlighet med Ospar (Oslo-Pariskonventionen) inom områden Skagerrak och Kattegatt
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillståndsdata

Marin övervakningsdata (fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar) (OSPAR CEMP)

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

ICES


Kartläggning av utvalda arter och habitat

Länsstyrelser/HaV

Ospar

Belastningsdata

Belastning från punktkällor, övervakade och icke övervakade vattendrag samt diffusa källor (RID - Riverine Input and direct Discharges)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

Ospar

Påverkansdata

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Ospar


Ammunition

HaV

Ospar


Vindkraftsetablering

HaV

Ospar


Impulsivt buller

HaV

Ices

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning i enlighet med Helcom (Helsingforskonventionen) inom områden Östersjön och Kattegatt
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillståndsdata

Marin övervakningsdata (fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar) (HELCOM State & conservation)

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

ICES

Belastningsdata

Belastning från punktkällor, övervakade och icke övervakade vattendrag samt diffusa källor. Vart sjätte år rapporteras källfördelad belastning (Pollution Load Compilation - PLC)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

Helcom

Påverkansdata

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Helcom


Impulsivt buller

HaV

Ices

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning enligt Londonkonventionen inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Påverkansdata

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Londonkonventionen/IMO

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Belastningsdata/ Miljötillståndsdata

Vattentillgång, -användning samt utsläpp (Joint questionnaire on Inland waters)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

OECD/Eurostat

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning från EEA (Europeiska miljöbyrån) inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

 Miljötillståndsdata

Biologiska data i kust- och övergångsvatten (State of Environment, WISE-2)

SMHI

EEA (Eionet)

 

Vattenkvantitet (State of Environment, WISE-3)

SGU, SMHI, SCB

EEA (Eionet)

 

Vattenkvalitet (State of Environment, WISE-4)

SLU, SGU

EEA (Eionet)


Rumsliga data (WISE-5)

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

EEA (Eionet)

Belastningsdata

Tillförsel av föroreningar till vatten (punktkällor och diffusa källor) (State of Environment, WISE-1)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

EEA (Eionet)

 

Vattenkvalitet i övergångs-, kust- och marina vatten (State of Environment, WISE-6)

SMHI

EEA (Eionet)

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Kravställning från UNECE (FN:s ekonomiska kommission) enligt FN:s luftvårdskonvention inom nationella områden‌
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillståndsdata

Effekter av luftföroreningar på limnisk miljö (ICP Waters)

Utförare och datavärdar inom miljöövervakningen

NIVA/FN:s luftvårdskonvention

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar med mera).
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Publicerad: 2014-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion