Vattenskyddsområde

Hitta på sidan

För att skydda viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

Sök vattenskyddsområden via karta

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde – för att skydda råvattnet

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21 § miljöbalken (MB), förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt. För att tillgodose syftet med området ska länsstyrelsen eller kommunen, i enlighet med 7 kap. 22 § MB, meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Om det behövs kan även länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av 7 kap. 30 § MB, meddela ordningsföreskrifter mot allmänheten om rätten att färdas och vistas inom ett område. De restriktioner som meddelas inom området får inte gå längre än vad som behövs enligt 7 kap. 25 § MB.

Havs- och vattenmyndigheten vägledning

Havs- och vattenmyndigheten är vägledande myndighet för arbetet med vattenskyddsområden. Vägledningsansvaret omfattar frågeställningar kopplade till inrättande av nya vattenskyddsområden, omarbetning av äldre vattenskyddsområden samt i viss mån även tillämpningen av redan fastställda skyddsföreskrifter. Därtill har myndigheten ett tillsynsvägledningsansvar för tillsynsfrågor som uppkommer inom området i enlighet med 3 kap. 5 § punkt 2 miljötillsynsförordning (2011:13).

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, rapport 2021:4. Vägledning ersätter Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområde. Vägledningen ger en beskrivning av roller och ansvar för inblandade aktörer i vattenskyddsprocessen. Den ger rekommendationer kring innehåll i en ansökan om vattenskyddsområde samt råd om handläggningen hos den beslutande myndigheten.

Hur inrättar man ett vattenskyddsområde?

Många intressenter berörs när man inrättar ett vattenskyddsområde. I vägledningen föreslås ett systematiskt arbetssätt som kan användas vid utredning av ett nytt vattenskyddsområde. Vid inrättandet av ett vattenskyddsområde bör en riskbedömning genomföras, det vill säga att risker behöver identifieras, analyseras och värderas. Slutsatserna från riskbedömningen bör ligga till grund för avgränsning och eventuell zonindelning av vattenskyddsområdet samt motivera föreslagna föreskrifter. I vägledningen föreslås ett antal arbetssteg för genomförande av riskbedömningen.

Vägledningen innehåller också tips och råd om beslutsmyndighetens handläggning.

Tillsyn av vattenskyddsområde

Den operativa tillsynen består bland annat i att övervaka att skyddsföreskrifterna som gäller inom vattenskyddsområdet följs. Det innebär en allmän övervakning för att kontrollera att den som bedriver verksamhet i ett sådant område eller allmänhet som vistas i ett vattenskyddsområde följer de föreskrifter och andra bestämmelser som gäller. Tillsynsmyndigheten får även meddela förelägganden och förbud i enskilda fall samt ingripa för att skydda vattenresursen och syftet med vattenskyddsområdet. En viktig uppgift för tillsynsmyndigheten är även att tillhandahålla och över tid upprätthålla information om vattenskyddsbeslutet och dess bestämmelser.

Tillsynen består också i att kontrollera att tillstånd och dispenser inom de skyddade områdena följs liksom att en verksamhet utövar erforderlig egenkontroll.

Information om vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden.

Länsstyrelsen lägger in både sina egna samt kommunernas beslut, om vattenskyddsområde enligt 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken, i kartverktyget. För att kunna göra detta måste kommunerna skicka sina beslut om vattenskyddsområde, med kartinformation, till sin länsstyrelse för registrering.

Regler för detta finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:5) om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken. Även äldre beslut registreras.

Vattenskyddsområde ska skyltas i landskapet längs vägar för att informera om att särskild hänsyn krävs inom området. Utmärkning av vattenskyddsområde Pdf, 1.4 MB..

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2020-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion