Hitta på sidan

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

Regeringen beslutade i enlighet med förslaget

Regeringen beslutar att kapitel 2 och bilagorna 2-4 i Havs- och vattenmyndighetens, Statens energimyndighets och Affärsverket svenska kraftnäts förslag ska vara den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken.

Regeringsbeslut

Pressmeddelande om regeringsbeslut

Ändringar i förordningen

Tidsplanen för när vattenkraftsägarna senast ska lämna in sina ansökningar till domstolen kommer att framgå av ändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Tydlig väg

I och med detta beslut kan det omfattande arbetet att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor börja. Detta är ett nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia.

Den nationella planen för omställning av svensk vattenkraft omfattar åtgärder som innebär en tydlig väg mot ett modernt och hållbart nyttjande av svenskt vatten.

Planen har en nationell helhetssyn. Den beskriver när samt vilka anläggningar som ska prövas. Länsstyrelsen ska ansvara för samverkansprocessen.

Hållbart nyttjande av svenskt vatten

Syftet med den nationella planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Vattenkraft är viktig för att nå målet om helt förnybart elsystem. Kraftverken påverkar dock ekosystem och arter. För att minska påverkan är det viktigt att använda bästa tillgängliga teknik och genomför de mest effektiva miljöåtgärderna till minsta möjliga påverkan på elsystemet. I detta sammanhang är det viktigt att kulturmiljön beaktas.

Samverkan

Med en bra samverkan och aktivt deltagande av alla parter kan vi nå flera mål samtidigt och bidra till en hållbar utveckling.

Illustration.

Pågående arbete

Enligt planen börjar arbetet med omprövningar år 2022 och beräknas pågå under 20 år.

Redan nu pågår ett brett arbete på HaV för ett hållbart nyttjande av svenskt vatten. Det görs inom Programmet vattenkraft och vattenmiljö som innehåller följande delprogram:

  • Ekosystembaserad fiskförvaltning och nationell plan för omprövning
  • Bedömningsgrunder och miljöövervakning
  • Vattenkraften och Natura 2000 samt artskydd
  • Limnisk naturvård och åtgärdsarbete
  • Vägledningar för miljöanpassning av vattenkraft
  • Kraftigt modifierat vatten och miljökvalitetsnormer
  • Prövning och tillsyn
  • Samverkansprocessen och uppföljning
  • Kunskapsutveckling

Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion.

I januari 2019 gav regeringen Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät i uppgift att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften. Planen lämnades till regeringen den 1 oktober 2019. Den 25 juni 2020 meddelade regeringen sitt beslut.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Frågor och svar om den nationella planen.

Myndighetssamarbetet

Havs- och vattenmyndighetens logotyp.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Miljökvalitetsmålen definierar och sätter gränser för vad hållbart nyttjande innebär i praktiken.

HaV ska verka för att genomföra EU:s direktiv om vattenförvaltning, havsförvaltning, havsplanering och biologisk mångfald samt den gemensamma fiskeripolitiken. Myndigheten arbetar för att koordinera förvaltningen av flöden som vatten, sediment, biota, föroreningar och material så att de akvatiska ekosystemen fungerar för både biologisk mångfald och ekosystemtjänster från källa till hav.

När det gäller vattenverksamheter inklusive vattenkraft har Havs- och vattenmyndigheten ett tillsynsvägledningsansvar samt rätt att föra statens talan i prövningar, för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

Kontakt
Kontaktperson: Johan Kling, Verksamhetsstrateg
E-post: johan.kling@havochvatten.se.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens logotyp.

Energimyndighetens övergripande uppgift är att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt. Som en del i denna övergripande uppgift ska Energimyndigheten bidra i arbetet med omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av förnybara energikällor. Dessutom ska förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad skapas.

Enligt Energiöverenskommelsen ska Sveriges elsystem vara 100 % förnybart 2040. Energimyndigheten arbetar aktivt med denna inriktning och ett arbete som ska utreda förutsättningarna för att skapa ett sådant energisystem pågår.

Vattenkraftens egenskaper som förnybar elproducent samt dess förmåga att vara flexibel innebär att Energimyndigheten anser att vattenkraften spelar en mycket viktig roll i energisystemet. För att nå målet 100 % förnybart 2040 behövs mer reglerkraft och också mer förnybar elproduktion. Vattenkraftens nyckelroll i det svenska elsystemet kommer därför än mer förstärkas.

Kontakt
Hemsida: www.energimyndigheten.se

Kontaktpersoner:
Jennie Molin
E-post: jennie.molin@energimyndigheten.se

Hanna Andersson
E-post: hanna.andersson@energimyndigheten.se

Svenska kraftnäts roll

Logotyp.

Affärsverket Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - idag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för elsystemet i Sverige, nätägare för stamnätet, elberedskapsmyndighet samt myndighetsuppdrag för dammsäkerhet.

Som systemansvarig övervakar Svenska kraftnät elsystemet dygnet runt och ansvarar för att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. Vattenkraften står idag för i stort sett all balansreglering på alla tidshorisonter – från sekund och minut till årsreglering – och utgör genom dessa egenskaper en oerhört viktig resurs för kraftsystemet och för Svenska kraftnäts möjligheter att utöva systemansvaret för el. Den tillgängliga mängd reglerförmåga som vattenkraften representerar är därför en förutsättning för en bibehållen driftsäkerhet.

Elberedskap syftar till att skapa förutsättningar för att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen. Vattenkraft av betydande storlek med avseende på installerad effekt har en viktig roll att fylla i detta avseende.

Svenska kraftnät ska även främja dammsäkerheten i landet och svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet (miljöbalken 11 kap), samverkar med länsstyrelserna för en effektiv tillsyn och verkar för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar. Svenska kraftnät har gett ut riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar och har föreskriftsrätt vad gäller dammsäkerhetsförordningens krav på konsekvensutredning för dammsäkerhetsklassificering och krav för klassificerade dammar.

Kontakt
Hemsida: www.svk.se
Kontaktperson: Jonas Lindblom
E-post: jonas.lindblom@svk.se

Publicerad: 2018-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion