Regional ekosystembaserad havsförvaltning

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten påbörjade år 2021 ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå våra miljömål. I tre piloter prövar vi olika former för att driva på och bättre samverka i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Fokuserade områden är Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar i Bohuslän.

Havs - och vattenmyndigheten stödjer utvecklingen av en lokal ekosystembaserad havsförvaltning i tre kustområden i Sverige

I pilotområdet, de tre utvalda geografiska områdena, arbetar vi med konkreta frågor som rör kust- och havsmiljön ur ett ekosystemperspektiv, i ett helhetsperspektiv. Det gör vi för att fortsätta utvecklingen av en ekosystembaserad havsförvaltning som fångar in mer lokala perspektiv och tar vara på den lokala kunskapen.

I pilotområdena samlas olika aktörer, kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön och intressenter som nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket (fritidsfiskare, yrkesfiskare), småbåtshamnar och turistnäringen, kulturarbetare samt intresseföreningar så som fågelskådare med flera.

Lärdomar sprids till fler kommuner

- De lärdomar som dras av arbetet kommer att utgöra en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning, säger Max Vretborn, nationell projektledare.

Målet är att sprida lärdomarna till fler kustkommuner i Sverige. Projektet består av tre områden: 8+fjordar-området på västkusten, Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet på ostkusten.

Pilotprojektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och organisationer som Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborgs universitet, SLU Aqua (Sveriges Lantbruksuniversitet), Stockholms universitet, Tierps och Söderhamns kommuner, Stenungsunds kommun, 8+fjordars projektledning med flera organisationer, medverkar. De tre kustområdena i just detta projekt pågår från 2021 till 2023.

Arbetet sker i tre piloter: Pilot Stockholms Skärgård, Pilot Södra Bottenhavet och 8+fjordar.

8+fjordar är väletablerade och upparbetade i Bohuslän och har funnits sedan 2008. De andra två piloterna ovan är i nyare skede med arbetsgrupper som har återkommande möten.

Övergripande nationellt mål: Att nå ett hav i balans, levande kust och skärgård. Detta pilotprojekt som sträcker sig till år 2023 följer av ÅPH 44, åtgärdsfaktablad 44 inom ramen för Åtgärdsprogrammet för Havsmiljön. (ÅPH). Läs mer i länken längst ner, under relaterad information.

I projektet har vi en samverkansportal. Ni som vill vara aktiva och delaktiga i dessa forum, hör av er till Max Vretborn, projektledare, se kontakt nedan.

Pilot Stockholms Skärgårds samverkansplattform

Södra Bottenhavets samverkansplattform

8+fjordars webbsida

Referat stormöte Pdf, 270.5 kB. 8 juni 2022 Referat med citat.

Nulägesanalys. Rapport från arbetsgrupper i pilotområdet Pdf, 371.7 kB. juni 2022

Max Vretborn förklarar vad Ekosystembaserad havsförvaltning är och piloternas arbete Video 7 min.

Läs även: Länsstyrelsen i Stockholm (och Söderhamn och Tierps kommuner)

Kustbild Vasterhavet Bohuslän

Foto: Pernilla Johansson

Ekosystembaserad havsförvaltning

En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Det innebär bland annat att helhetssynen ska ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö ofta spänner över flera sektorer i samhället. För att den ska bygga på bästa tillgänglig kunskap och få acceptans ska den dessutom vara adaptiv (anpassningsbar) samt präglas av transparens, öppenhet och ett aktivt deltagande av en bredd av aktörer och intressenter.

Publicerad: 2022-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion