God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön

Hitta på sidan

Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Vad är god miljöstatus?

Vad som är god miljöstatus i svenska vatten enligt havsmiljöförordningen framgår i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2012:18 bilaga 2 del A och del B.

Indikatorer för god miljöstatus (HVMFS 2012:18 bilaga 2 del A).

Ytterligare bakgrund till definitionerna finns i rapporten God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Där beskrivs också vilka indikatorer som ska användas för att bedöma status på havsmiljön.

Vid val av indikatorer har arbetet huvudsakligen utgått från existerande miljöövervakning och redan utvecklade indikatorer. Ett fullt utvecklat, kvantitativt system för att bedöma om god miljöstatus uppnås finns ännu inte på plats.

Definitionerna av god miljöstatus ska uppdateras minst var sjätte år. Arbete med att utveckla detta pågår kontinuerligt och har resulterat i uppdateringar av föreskrifterna HVMFS 2012:18.

Temaområden för god miljöstatus

Beskrivningen av god miljöstatus struktureras i 11 temaområden (kallas deskriptorer i havsmiljödirektivet). Det är sedan medlemsländerna som tar fram en mer specifik definition av god miljöstatus. Temaområdena är:

1. Biologisk mångfald

2. Främmande arter

3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur

4. Marina näringsvävar

5. Övergödning

6. Havsbottnens integritet

7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor

8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen

9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel

10. Marint skräp

11. Undervattensbuller

Underlagsrapporter gällande definition av god miljöstatus

Enligt havsmiljödirektivet ska kriterier och metodstandarder för att bedöma om god miljöstatus uppnåtts tas fram för att garantera enhetlighet i bedömningarna mellan marina regioner. 2010 togs ett kommissionsbeslut (2010/477/EU) om kriterier och metodstandarder, som uppdaterades 2017 (2017/848/EU).

Föreskrifter

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Publicerad: 2014-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion