Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

Uppdraget innefattar bland annat insatser för att få bättre kunskap om förorenade sedimentområdens utbredning, risken för spridning av miljögifter och olika åtgärdsalternativ. Uppdraget ska bidra till en kostnadseffektiv hantering av förorenade sediment.

Naturvårdsverket ska vara projektledare i uppdraget och samordna arbetet.

Redovisning

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 5 januari 2022 och slutredovisas senast den 5 januari 2023.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2019-09-20
Uppdaterad: 2021-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion