Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

Hav har gjort en uppdatering av de så kallade bedömningsgrunderna som ligger till grund för statusklassificering av ytvattnet. Vi har utgått från ny nationell och internationell kunskap och erfarenheter i tillämpningen. De uppdaterade bedömningsgrunderna ska ge en bättre bild av miljötillståndet i vattenförekomsterna och leda till mer rättvisande statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer.

Statusklassificeringarna ligger till grund för de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna tar fram, och har också betydelse vid tillståndsprövningar och tillsyn. Syftet på sikt är att åstadkomma väl motiverade och kostnadseffektiva åtgärder i arbetet med att förbättra vattenmiljön.

Reviderad föreskrift

Uppdateringen berör huvudsakligen föreskrifternas bilagor med bedömningsgrunder och har genomförts utifrån nya kunskapsunderlag för att så väl som möjligt spegla en korrekt bild av miljötillståndet i våra ytvatten.

I uppdateringen ingår justeringar av gräns- och referensvärden av biologiska bedömningsgrunder som interkalibrerats med andra EU-länder. Till listan på särskilda förorenande ämnen, SFÄ, har lagts ett antal ämnen eller ämnesgrupper samt bedömningsgrunder för koppar i sediment.

HVMFS 2018:17

Den ursprungliga föreskriften HVMFS 2013:19 har uppdaterats i HVMFS 2018:17. Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2019.

Läs hela föreskriften här.

Remissvar

Inkomna synpunkter på remissen, och hur de har beaktats av Havs- och vattenmyndigheten, har sammanfattats i en sammanställning med specifik bilaga om särskilda förorenande ämnen, SFÄ.

Sammanfattning av remissvar och bemötande Pdf, 347.4 kB.

Bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen – sammanställning av remissvar, motiv till beslut och förtydliganden Pdf, 637.4 kB..

Om remissen

Förslagen om HVMFS 2013:19 har remitterats till berörda myndigheter och aktörer under perioden 26 april till 25 juni 2018. Revideringarna som presenterades i det remitterade förslaget berörde främst de bedömningsgrunder som finns i föreskrifternas bilagor och motsvarar med smärre ändringar, de nu beslutade föreskrifterna.

Publicerad: 2018-04-26
Uppdaterad: 2018-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion