Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter.

Förslaget innebär att de nuvarande föreskrifterna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän omarbetas i sin
helhet och ersätts med en helt ny föreskrift (HVMFS). Förutom att förskriften fått en språklig och strukturell översyn innebär förslaget vissa materiella ändringar vad gäller exempelvis tjänstetecken, utbildning och
ansökningsförfarandet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 
tisdagen den 21 november 2017.

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se
i word-format. Ange ärendets diarienummer 3162-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Dokument

Sammanfattning av remissvar Pdf, 189 kB.

Publicerad: 2017-10-25
Uppdaterad: 2018-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion