Uppföljning av den maritima strategin (2016)

Här redovisas det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017, ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”.

Havs- och vattenmyndigheten har i samverkan med Boverket Pdf, 957.5 kB., Energimyndigheten, Jordbruksverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och Statistiska Centralbyrån sammanställt ett förslag till uppföljning av den maritima strategin.

Utformningen har utgått ifrån strategins struktur. Merparten av indikatorerna för den årliga uppföljningen handlar om tillstånden i kustområdena rör sig mot det önskade läget eller inte. Analys av årliga data visar även i vilken riktning indikatorernas förändring rör sig.

ilustration av åtgärder och vision för maritima strategin

En praktiskt och pedagogisk utmaning att ta hänsyn till är att de tillstånd som lyfts fram kan påverkas av flera orsaker. Detta betyder att det kan saknas en direkt påverkan mellan strategin, de insatser som genomförs av regeringen, myndigheterna och aktörerna i övrigt och de tillstånd som lyfts fram som viktiga i strategin.

I redovisningen lämnas ett förslag till en årlig uppföljning baserad på ett urval av 26 indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen av strategins resultat, på åtgärds- och perspektivnivån. Utöver det föreslås även att en fördjupad uppföljning genomförs vart tredje år. Där kompletteras och analyseras de årliga indikatorerna med hjälp av information som inte ingår i den årliga uppföljningen. Tjugotalet kompletterande områdena har identifierats i arbetet.

För tolv av de föreslagna indikatorerna finns det redan idag årlig uppföljning. Tolv indikatorer har befintliga datakällor men behöver utvecklas i relation till uppföljningens avgränsningar. Slutligen föreslås två indikatorer som kräver en större insats för sammanställning.

I redovisningen motiveras valen av de föreslagna indikatorerna i relation till hur den önskade förändringen är beskriven i den maritima strategin. Kompletterande områden motiveras och redovisas. Redovisningen innehåller även ett avsnitt där de föreslagna indikatorerna relateras till delmål i Agenda 2030.

Årliga indikatorer där B står för att befintlig data finns samlad, U för att indikator behöver utvecklas.

Indikatorer

Nuläge

B

U

P1 Miljöpåverkan i haven

Se avsnitt 3.1.1.

B

U

P2 Tillgång till arbetsplatser i kustområden

Ny

B

U

P3 Besöksattraktivitet

Ny

B

U

P4 Attraktiva boendemiljöer

Ny

B

U

P5 Uppkopplade kustområden

Ny

B

U

P6 Smarta kustområden

Se avsnitt 3.1.1.

B


P7 Konkurrenskraftiga näringar

Se avsnitt 3.1.1.

B


ÅO1 Övergödning

Se avsnitt 3.2.1

B


ÅO2 Miljögifter i svenskfångad fisk

Ny

B


ÅO3 Hållbart nyttjade fiskbestånd

Ny

B


ÅO4 Olyckor och tillbud i svenska vatten

Se avsnitt 3.2.1.

B


ÅO5 Innovation för maritima näringar

Ny


U

ÅO6 Översiktsplanering kust, hav och skärgård

Se avsnitt 3.2.3

B


ÅO7 Rättvisa trafikslagsregelverk

Se avsnitt 3.2.4

B


ÅO8 Resurser för internationellt samarbete
kring innovationer och maritima miljöer

Ny


U

ÅO9 - 13 Näringarnas konkurrenskraft

Se avsnitt 3.2.6

B

U

ÅO14 Havsbaserad energiproduktion

Se avsnitt 3.2.6

B


ÅO15 Sveriges fartygsflotta

Se avsnitt 3.2.6.

B


ÅO16 Övernattning/ besök i kustområdena

Se avsnitt 3.2.6.

B

U

ÅO17 Säsongsförlängning

Ny

B

U

ÅO18 Fångster av fisk och skaldjur

Se avsnitt 3.2.6.

B


ÅO19 Produktion från vattenbruk

Se avsnitt 3.2.6.

B


Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 9 februari 2018.

Publicerad: 2016-10-24
Uppdaterad: 2020-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion