Hitta på sidan

Uppdrag att ta fram ett projektförslag avsett för Internationella
havsforskningsrådet (2020)

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till ett projekt avsett att bedrivas av Internationella havsforskningsrådet (ICES).

Förslaget ska avse ett projekt vars syfte är att definiera hur Östersjöns marina ekosystem och representativa ekosystemtjänster skulle kunna utvecklas de kommande 30 åren, givet naturliga förutsättningar inklusive klimatförändringar utan att vara begränsade till tekniska förutsättningar.

Förslaget bör utformas så att projektet utvecklar ett eller flera möjliga alternativa scenarier och för varje scenario tar fram en sammanfattande beskrivning av ekosystemets status efter 30 år. Beskrivningen ska inldudera 3-5 mätbara karakteristika som kan definiera ekosystemets status presenterade på en representativ och lämplig detaljeringsnivå.

Projektförslaget ska tas fram i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet och andra relevanta myndigheter och universitet.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Miljödepartementet den 29 oktober 2021.

Publicerad: 2021-04-26
Uppdaterad: 2021-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion