Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (2022)

Regeringen uppdrar Havs- och vattemyndigheten att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 15 februari 2021 genom SWD(2021) 24 final, nedan kallad Östersjöstrategin.

Regeringen uppdrar åt de myndigheter som framgår av bilagan att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen.

Respektive myndighet ska med start den 31 januari 2024, och därefter vartannat år, lämna en redovisning av den del av uppdraget som myndigheten ansvarar för till Regeringskansliet (ansvarigt departement och Statsrådsberedningen).

Publicerad: 2022-04-19
Sidansvarig: Webbredaktion