Hitta på sidan

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser för att nå miljömålen.

Uppdraget ges inom ramen för myndigheternas instruktionsenliga uppgift att verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

Myndigheterna ska bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja miljömålsrådet i arbetet med underlag och konsekvensbedömningar.

Myndigheterna ska, utifrån vedertagen metodik, enas om grunderna för konsekvensbedömningarna. Vid behov ska nätverket föra en dialog med Skatteverket. Miljömålsrådets ordförande sammankallar nätverket.

Myndigheterna ska ta fram en åtgärdslista som senast den 1 mars varje år, från och med 2016, ska publiceras på www.miljomal.se

Myndigheterna ska i sina respektive årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortgår med de åtgärder som myndigheten meddelat att de ska genomföra i de åtgärdslistor som ska tas fram inom ramen för uppdraget.

Åtgärder för att nå miljömålen

Regeringsuppdrag

Uppdrag att bistå miljömålsrådet

Uppföljning

Myndigheterna under Miljömålsrådet fick den 7 juni 2018 ett nytt regeringsuppdrag om att bistå Miljömålsrådet i dess arbete med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser för att nå miljömålen.

Miljömålsrådets delredovisning

Fyra år av samarbete

Publicerad: 2016-03-07
Uppdaterad: 2018-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion