Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

Vi har fått i uppdrag av Regeringen att göra en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vi ska bedöma om det finns normer som bör ändras eller tas bort eller om det finns behov av nya normer.

Bedömingen av krav ska utgå ifrån de krav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och vad som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

I slutrapporten Pdf, 1 MB. från uppdraget föreslår Havs- och vattenmyndigheten att

  • Regeringen tar fram en förordning som upphäver förordning (2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
  • Regeringen upphäver Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:11) om mätmetoder och redovisning av mätresultat m.m. avseende fiskvatten.
  • Regeringen ändrar 3 kap. 24 § i förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation så att orden fiskvatten och musselvatten stryks.
  • Regeringen ger i uppdrag till berörda myndigheter att genomföra behövliga ändringar av befintliga regelverk, samt ta fram de vägledningar som behövs.
  • Regeringen remitterar förslaget till de föreslagna remissinstanserna i bilaga 3.

De föreskrifter som behöver ändras är huvudsakligen HaV:s föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Konsekvensutredningen visar vidare att fisk- och musselvattenförordningen kan upphävas och att detta medför i huvudsak positiva effekter för såväl miljön som berörda myndigheter och verksamhetsutövare.

Publicerad: 2015-11-23
Uppdaterad: 2016-05-31
Sidansvarig: Webbredaktion