Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljöeffekter för perioden 2015-2019.

Regeringsuppdraget har pågått sedan 1990-talet. Jordbruksverket har samordningsansvar för redovisning av uppdraget. Från och med 2014 är också Havs- och vattenmyndigheten med och delar på uppdraget som syftar till att utvärdera hur CAP påverkar miljön i Sverige. Även länsstyrelserna deltar i arbetet.

Varför behöver jordbrukspolitiken utvärderas?

Utgångspunkten för arbetet om CAP:s miljöeffekter är att leverera framåtsyftande och policy-relevanta analyser på såväl EU-nivå som nationell nivå. Detta för att kunna förutse möjligheter till förbättringar och föreslå förändringar av stödformer, regleringar med mera.

Analyserna ska bland annat beakta kostnadseffektivitet, möjligheten att utveckla ekosystemtjänster och möjligheten att bidra till uppfyllandet av nationella miljökvalitetsmål. CAP:s miljöeffekter på EU-nivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom kommissionen bör följas. I programmet ska det finnas en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Landsbygdsdepartementet senast den
31 januari 2020.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion