Kartläggning av vattenförekomster för att stärka tillgången till rent dricksvatten (2021)

Hitta på sidan

Regeringen har den 16 december gett HaV i uppdrag att kartlägga sjöar, vattendrag och kustvatten utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

Dricksvattenförsörjningen är central för hela vårt samhälle. Tillgången till vatten är, utöver människors direkta behov av dricksvatten, en förutsättning för en hållbar utveckling, att nå relaterade miljökvalitetsmål, att kunna bo, bruka mark och processindustri samt bedriva besöksnäring. Det behövs ett fördjupat kunskapsunderlag bland annat om vilka sjöar, vattendrag och kustvatten som är mottagare för utsläpp av vatten från avloppsreningsverk. Havs- och vattenmyndigheten ska i sin kartläggning identifiera dessa så kallade vattenförekomster.

Regeringen vill med detta uppdrag stärka de viktiga samhällsfunktionerna dricksvattenproduktion och avloppshantering i kommunerna.

I genomförandet av uppdraget ska Sveriges geologiska undersökning bistå Havs- och vattenmyndigheten med nödvändigt stöd.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet) den 31 mars 2022.

Publicerad: 2021-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion