Besök HaV:s bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Hitta på sidan

Besök i våra lokaler

Havs- och vattenmyndighetens bibliotek är öppet för allmänheten enligt överenskommelse. Mejla bibliotek@havochvatten.se för att boka en tid.

Besöksadress

Gullbergs Strandgata 15

Postadress

Havs- och vattenmyndigheten
Biblioteket
Box 11930
404 39 Göteborg

Information till låntagare

Specialsamlingar

Biblioteket har publikationer utgivna av Fiskeriverket om fiske (inklusive fiskeriförvaltning, fiskeribiologi, fiskeriteknik, fiskevård och fritidsfiske) och vattenbruk. Det finns också en samling av rapporter utgivna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om fiske.

Fjärrlån

Lån av böcker och rapporter är gratis och lånetiden är fyra veckor. Det är möjligt att låna om materialet om det inte är reserverat av annan låntagare. Vi lånar inte ut referenslitteratur och tidskrifter.

HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med lån av böcker.

Som extern låntagare vid HaV registreras ditt namn, din adress, ditt personnummer, ditt telefonnummer och din e-post som personuppgifter i bibliotekssystemet. Som anställd vid HaV registreras ditt namn och din aktiva personalmail som personuppgifter i bibliotekssystemet.

Havs- och vattenmyndigheten registrerar personuppgifter om dig som låntagare med syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att HaV ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse enligt ovan.

Internt på HaV är det bibliotekarien på enheten för forskning och miljömål som behandlar dina personuppgifter. Externt behandlas dina personuppgifter även av Axiell Sverige AB i samband med att de tillhandahåller biblioteksdatabasen. Axiell Sverige AB är personuppgiftsbiträde för HaV.

Din lånehistorik raderas när den lånade litteraturen lämnats tillbaka. Dina låntagaruppgifter raderas sex månader efter att ditt senate lån gått ut, alternativt när litteraturen lämnats tillbaka, om detta ej skett vid lånetidens slut.

De personuppgifter som du lämnar till HaV utgör en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har frågor om hur HaV behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se.

Du hittar mer information om dina rättigheter när HaV behandlar dina personuppgifter på sidan Så behandlar HaV dina personuppgifter

Publicerad: 2022-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion