Bibliotekskatalog

Hitta på sidan

I Havs- och vattenmyndighetens bibliotekskatalog kan du söka efter böcker och andra publikationer som finns i vår samling.

För att söka i katalogen behöver du inte logga in, men för att låna något måste du ha ett låntagarkonto. För att skaffa ett sådant behöver du ta kontakt med biblioteket via e-post: bibliotek@havochvatten.se .

Sök i bibliotekskatalogen

HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med lån av böcker.

Som extern låntagare vid HaV registreras ditt namn, din adress, ditt personnummer, ditt telefonnummer och din e-post som personuppgifter i bibliotekssystemet. Som anställd vid HaV registreras ditt namn och din aktiva personalmail som personuppgifter i bibliotekssystemet.

Havs- och vattenmyndigheten registrerar personuppgifter om dig som låntagare med syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att HaV ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse enligt ovan.

Din lånehistorik raderas när den lånade litteraturen lämnats tillbaka. Dina låntagaruppgifter raderas sex månader efter att ditt senate lån gått ut, alternativt när litteraturen lämnats tillbaka, om detta ej skett vid lånetidens slut.

De personuppgifter som du lämnar till HaV utgör en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har frågor om hur HaV behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se.

Du hittar mer information om dina rättigheter när HaV behandlar dina personuppgifter på sidan Så behandlar HaV dina personuppgifter

Publicerad: 2022-08-17
Uppdaterad: 2023-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion