Bibliotekskatalog

Hitta på sidan

I Havs- och vattenmyndighetens bibliotekskatalog kan du söka efter böcker och andra publikationer som finns i vår samling.

För att söka i katalogen behöver du inte logga in, men för att låna något måste du ha ett låntagarkonto. För att skaffa ett sådant behöver du ta kontakt med biblioteket via e-post: bibliotek@havochvatten.se .

Sök i bibliotekskatalogen

Hantering av personuppgifter vid Havs- och vattenmyndighetens bibliotek

Havs- och vattenmyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med lån av böcker. Uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt lagkrav på ett offentligt bibliotek tillhandahålla en bibliotekskatalog för att möjliggöra utlåningsverksamhet. För att kunna uppfylla detta behandlar Havs- och vattenmyndigheten personuppgifter om dig som låntagare med syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte återlämnat dem i tid.

Som låntagare vid Havs- och vattenmyndigheten registreras vad du lånat tillsammans med låntagaruppgifter bestående av ditt namn, din adress, ditt födelsedatum, ditt telefonnummer och din e-post som personuppgifter i bibliotekssystemet.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse enligt ovan.

På HaV behandlas dina personuppgifter av myndighetens bibliotekarie. Dina personuppgifter behandlas också av den leverantör som tillhandahåller bibliotekssystemet. HaV säkerställer genom ett personuppgiftbiträdesavtal att leverantören behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt.

Din lånehistorik raderas när den lånade litteraturen lämnats tillbaka. Dina låntagaruppgifter raderas 12 månader efter att ditt senaste lån gått ut, alternativt när litteraturen lämnats tillbaka, om detta ej skett vid lånetidens slut.

Låntagaruppgifterna och lånehistorik utgör en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har frågor om hur HaV behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se.

Du hittar mer information om dina rättigheter när HaV behandlar dina personuppgifter på sidan Så behandlar HaV dina personuppgifterPublicerad: 2022-08-17
Uppdaterad: 2023-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion