Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning Miljöbalken Tillstånd Vattenverksamhet

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Myndigheten deltar i ansökningar om vissa tillstånd och dispenser inom miljöbalkens område. Prövningarna handlar huvudsakligen om tillståndsansökningar enligt 11:e kapitlet (vattenverksamhet) och 9:e kapitlet (miljöfarlig verksamhet) i miljöbalken.

Vanligtvis är det mark- och miljödomstolen som beslutar om dessa tillstånd. När det gäller miljöfarliga verksamheter så är det ibland miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen som beslutar i ärendet.

Med stöd i miljöbalken arbetar Havs- och vattenmyndigheten för att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har ett särskilt ansvar för att den vattenanknutna biologiska mångfalden bevaras och att hänsyn till den tas i enlighet med miljöbalkens regler.

Samråd inför en tillståndsansökan

Om du ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken ska du i vissa fall genomföra ett samråd med oss. Skicka gärna din begäran om samråd till havochvatten@havochvatten.se då blir den diarieförd och hamnar hos rätt handläggare. Begäran kan även skickas till vår postadress. I båda fallen underlättar det om det framgår tydligt i brevets rubrik att det avser ett samråd enligt 6 kap miljöbalken.

Havs- och vattenmyndighetens prioritering av ärenden

Som nationell myndighet med särskilt ansvar för vattenanknutna värden prioriterar myndigheten tillståndsansökningar som rör nationellt eller internationellt utpekade områden med särskilt höga naturvärden. Exempelvis Natura 2000-områden (EU:s mest värdefulla naturområden) eller områden som på annat sätt är av riksintresse för naturvården eller yrkesfisket. En annan viktig uppgift är att verka för att fastställda miljökvalitetsnormer för vatten följs. Myndigheten ska enligt instruktionen från regeringen vara pådrivande, varför även andra juridiskt principiellt viktiga mål kan komma att prioriteras.

Detta dokument beskriver vår prioriteringPDF

Vattenverksamhet

Vattenverksamheter kan exempelvis vara vattenkraftverk som dämmer upp värdefulla älvar, hindrar fiskar och andra djur från att vandra och medför en onaturlig variation av älvens flöden. Det kan också handla om hamnar med utfyllnader och muddringar i värdefulla ålgräsängar eller musselbankar.

För tillståndsprövning av vattenverksamheter finns vissa specialbestämmelser.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter kan vara stora avloppsreningsverk som kan leda till övergödning och därmed skada värdefulla havsområden, gruvor som kan ge utsläpp av skadliga metaller till värdefulla bäckar och åar eller vindkraftparker som i vissa fall kan leda till buller och skador på värdefulla havsbankar med torsk, musslor och koraller.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning Miljöbalken Tillstånd Vattenverksamhet

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2018-05-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen