Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Miljökvalitetsnormer Östersjön

Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är styrmedel som ska se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Till miljökvalitetsnormerna kopplas indikatorer som visar aktuell status.

Målsättningen har varit att utforma miljökvalitetsnormer som motsvarar alla de belastningar som inledningsvis bedömdes påverka miljön. Dessa omfattar belastning i form av näringsämnen, farliga ämnen, främmande arter, uttag av arter, fysisk påverkan på havsbottnar och avfall i havsmiljön.

Svenska miljökvalitetsnormer för havsmiljön

Miljökvalitetsnormer och indikatorer är fastställda i föreskriften HVMFS 2012:18, bilaga 3.

Bakgrunden till normerna och indikatorerna beskrivs i rapporten:

God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer med indikatorer ska uppdateras minst var sjätte år, nästa gång är senast 2018. Arbetet med att ta fram ett fullt utvecklat system med miljökvalitetsnormer och tillhörande kvantifierbara indikatorer för uppföljning av normer och åtgärder pågår och kommer att resultera i uppdateringar av föreskriften HVMFS 2012:18.

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken

Miljökvalitetsnormer kan ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor, miljö eller natur kan belastas med utan fara. De kan också bestå av gräns- eller riktvärden, indikera högsta eller lägsta förekomst av organismer i yt- eller grundvatten eller utgöras av de krav som ställs i övrigt på miljökvalitet på grund av Sveriges EU-medlemskap. Jämför 5 kap 2 § Miljöbalken. I Sverige finns sedan tidigare miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller.

Föreskrifter

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Föreskriften gäller från och med den 15 juli 2012, ändrad den 15 oktober 2012 samt 1 juli 2014.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Miljökvalitetsnormer Östersjön